Zahiri mezhebi

Sual: Zahiri mezhebi nedir?
CEVAP
Zahiri sapık mezhebini miladi 883’te vefat eden Davud-i İsfehani kurmuştur. Daha önce Şafiî iken, sonra taklide ve kıyasa karşı çıktı. Bâtıl Zahiri mezhebine göre, Kur’an-ı kerim ve hadis-i şeriflerin zahir yani görünen mânâlarından başka hiçbir delil ve kıyas geçerli değildir, fakat bu mezhepte olanlar, kendi görüşlerini âyet ve hadis gibi göstermeye çalışmışlardır.

Herkese ictihad yapmayı emredip, (Başkasına uymak haramdır) diyen mezhepsiz İbni Hazm da Zahiri mezhebindeydi. İbni Hazm, Kur’an-ı kerim ve hadis-i şeriflerin zahir yani görünen mânâlarından başka hiçbir delili ve kıyası kabul etmezdi. (Eşeddül-cihad)

İbni Hazm, Selef-i salihin’i beğenmeyip hak yoldan, Ehl-i sünnetten ayrılarak, Zahiriye fırkasına giren bir felsefecidir. (Keşf-üz-zünun)

Zahiri mezhebini 1184–1198 yıllarında iktidarda olan Muvahhidî hükümdarı Yakub bin Yusuf, Kuzey Afrika ve Endülüs’te yaymaya çalışmıştır. Bu hükümdar, halkın Zahiri mezhebine uymasını ve Ehl-i sünnet olan Maliki mezhebini bırakmasını istemiş, hatta Maliki mezhebine göre yazılan fıkıh kitaplarını toplatıp yaktırmıştır. Bu hükümdarın ölümünden sonra, Zahiri mezhebi, yavaş yavaş sönerek yok olmuştur. Ancak günümüzdeki bazı mezhepsizler, her sapık mezhebin olduğu gibi bunun da fikrini körüklemeye çalışıyorlar.

www.ehlisunnetbuyukleri.com