SADIR SULTAN

Konya velîlerinden. Aynı zamanda tıp âlimi, şâir ve edib. Selçuklular devrinde yaşamıştır. Kerpiçten yapılmış yıkılmaya yüztutan türbesi, Konya Sedirler mahallesinin târihi mezarlığındadır. Tekke ve zâviyesi günümüze ulaşmamıştır.

www.ehlisunnetbuyukleri.com