ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: Aşağıdaki hadislerin kaynağı nedir? Bir İslam âliminin kitabında uydurma hadis olmaz mı?
CEVAP
Kaynakları şöyle:

(Soğuktan sakının, çünkü kardeşiniz Ebüdderdanın ölüm sebebidir.) [Darekutni]

(Töhmetten, dedikoduya sebep olacak yerlerden sakının.) [İ.Münavi - İ.Gazali]

(Ekmeğe hürmet edin!) [Beyheki, Hakim]

(Toprak yemek her Müslümana haramdır.) [Deylemi]

(Ya Rabbi, hükümdarı ve mahiyetindekileri ıslah eyle.) [İ.Münavi - İ. Gazali]

(Ben ilmin şehriyim, Ali de kapısıdır.) [Deylemi, Taberani]

(Sadaka vermekte acele edin, çünkü bela sadakayı geçemez.) [Beyheki]

(Din temizlik esası üzerine kurulmuştur.) [İ. Gazali]

(Bir saatlik tefekkür, bir senelik ibadetten hayırlıdır.) [Ebuşşeyh]

(Kalbler, iyilik edenleri sevecek kötülük edenlere de buğzedecek şekilde yaratılmıştır.) [Beyheki, Ebu Nuaym]

(Aşırı sevgi, kör ve sağır eder.) [İbni Mace]

(Dünya sevgisi bütün hataların başıdır.) [Beyheki]

(Ümmetimin kadınlarının hayırlısı yüzü güzel ve mehri az olandır.) [İbni Asakir]

(Dünya ahiretin tarlasıdır.) [Deylemi]

(Arabın seyyidi Ali’dir.) [Ebu Nuaym]

(Kadınlara itaat pişmanlıktır.) [Hakim, Deylemi, İbni Lâl]

(Cömerdin yemeği şifa, Cimrinin yemeği hastalıktır.) [Hakim, Deylemi, İbni Lâl, Dare Kutnî, Hatib]

(Müminin kalbi tatlıdır, tatlıyı sever.) [Beyheki]

(Kerim, gücü yettiği halde affedendir.) [Taberani]

(Eğer yoksul, yalan söylemiyorsa, onu reddeden iflah olmaz.) [Künuz-üd-dekaık]

(Mümine, Rabbine kavuşuncaya kadar rahat yoktur.) [Hatib, İbni Nasr]

(Ümmetim için en korktuğum şey, kadın ve içki fitnesidir.) [İ. Süyuti]

(Dostlara meclis dar gelmez.) [Hatib]

(Müslüman olarak öl, gerisine karışma!) [Deylemi]

(Hastalık ani gelir, fakat yavaş çıkar.) [Deylemi]

(Birinin Müslüman olmasına sebep olan Cenneti hak eder.) [Taberani]

(Allahü teâlâ, bir zalime yardım edene o zalimi musallat eder.) [İbni Asakir]

(Gurbetteki garibe yardım eden Cenneti hak eder.) [Deylemi]

(Devamlı gece namazı kılanın yüzü güzelleşir.) [İbni Mace]

(Cimri, Cennete girmez.) [Taberani]

(Namaz dinin direğidir.) [Taberani, Beyheki]

İslam âlimlerinin sahih dediği hadis-i şeriflere, Aliyyül Kâri, mevdu dedi diye, o hadislerin mevdu olduğu iddia edilemez. Çok kitap tercüme ve şerh ederek yazıcılıkla geçinmiş olan Aliyyül Kâri, (El- Mevduat-ül-kübra) isimli kitabında, sahih hadislere mevdu demektedir. Fıkh-ı ekberi şerh ederken Peygamber efendimizin mübarek ana-babasına hakaret etmiş, tasavvuf büyüklerine de iftira atmıştır. Din büyüklerine çirkin itirazlarda da bulunmuş, imam-ı Şafii ve imam-ı Malik hazretlerinin ictihadlarına dil uzatmıştır. (Turub-ül-emâsil)

Hadis-i şerifte buyuruluyor ki:
(Kıyamete yakın ilim azalır, cehalet artar. İlmin azalması, âlimlerin azalması ile olur. Cahil din adamları, kendi görüşleri ile fetva verir, insanları doğru yoldan saptırırlar.) [Buhari]

Demek ki son zamanlarda, cahil ve sapık din adamları çoğalarak Müslümanları aldatacaktır. Peygamber efendimizin, mucize olarak gelecekten haber veren birçok sözü vardır. Bunların çoğu çıktı. (Uydurma hadis çok, Kur’andan konuş) diyenlerin de çıkacağını bildirerek buyurdu ki:
(Bir zaman gelir, beni tekzib eden çıkar. Kendisine benden bir hadis söylenince, “Resulullah böyle şey söylemez. Bunu bırak Kur’andan söyle” der.) [Ebu Ya’la]

Eğer herkes Kur’an-ı kerimden hüküm çıkarabilseydi, hadis-i şeriflere, Eshab-ı kirama ve âlimlere ihtiyaç kalmazdı. Onun için Allahü teâlâ da, Peygamber efendimiz de, âlimlere uymamızı emrediyor. (Hadika)

İmam-ı Gazali
gibi büyük âlimlerin kitaplarında uydurma hadis olduğunu söyleyen Acluni ve M. Şemseddin Sehavi ve Peygamber efendimizin ana-babasına kâfir diyen Aliyyül Kâri gibilerin sözlerine aldanarak, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarına dil uzatmamalı ve onların kitaplarında uydurma hadis var sanmamalı. Hiçbir Ehl-i sünnet âliminin kitabında uydurma hadis olmaz.

Sual: Aşağıdaki hadislere de uydurma deniyor. Bunlar hangi kitaplarda vardır?
CEVAP
Hiç birisi uydurma değildir. Kaynakları karşılarına yazılmıştır.
(Yarın ölecekmiş gibi ahirete ve hiç ölmeyecekmiş gibi dünya işlerine çalışınız!) [İbni Asakir]

(Dünyanızı düzeltmeye çalışın! Yarın ölecekmiş gibi de ahiret için amel edin.) [Deylemi]

(Ahir zamanda bazı kimseler, mescitlerde dünyadan konuşacaklar, dünya kelamı söyleyecekler. Onlarla beraber olmayın!)
[İbni Hibban]

(Kırk gün ihlasla Allah’a kulluk edenin, kalbinden diline hikmet pınarları akar.)
[Ebu Nuaym, Ebuş-şeyh, İ. Gazali]

(Hayvanların otu yediği gibi, mescitte konuşmak da sevapları yer, yok eder.)
[İ.Gazali]

(Ümmetimden iki sınıf iyi olursa, insanlar da iyi olur: Yöneticiler ve âlimler.) [İ.Gazali]

(Gülerek günah işleyen, ağlayarak Cehenneme gider.)
[Ebu Nuaym]

(Eğer benim bildiğimi bilseydiniz, az güler çok ağlardınız) hadis-i şerifi ise başta Buhari olmak üzere Kütüb-i sittede mevcuttur. Gülmek ve ağlamak konusunda Kur’an-ı kerimde de mealen buyuruluyor ki: (Az gülsünler, çok ağlasınlar!) [Tevbe 82]