ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Zuhayli

Sual: Suriyeli yazarlardan Vehbe Zuhayli’nin, Delilleri ile İslâm Fıkhı isimli kitabında, Ehl-i sünnete ve dört mezhebe aykırı görüşleri var mıdır?
CEVAP
Zuhayli de, Kardavi ve Mahmasani gibi mezhepsizdir. Kitabının önsüzünde, mezhepleri birleştirmek için (Toplumu saplandığı uçurumdan kurtarmak için ıslah [reform] hareketinden başka çıkar yol yoktur) diyor.

Bid’at veya hak mezheb ayrımı yapmadan, her mezhebin karıştırılmasını isteyerek, (Muayyen bir mezhebin hükmüne bağlı kalınmamalıdır) diyor. Bunlar mezhepsizlik değilse nedir?

Dört hak mezhebin kitapları, sanki Kur’an ve sünnete uymuyormuş gibi, dört mezhebin dışında da hak varmış gibi, (Benim bu kitabım, Kur’an ve sünnete dayanır. Bu, dört mezhebden birinin kitabı değildir. Başka mezheplerin hükümleri de alınmıştır. Öyle ki okuyan, bunlardan sahih olana uysun) diyor. Herkesin mutlak müctehid olmasını ve mezhepler üstü ictihad yapmasını istiyor. Çünkü bir kimse mutlak müctehid bile olsa, ancak kendi ictihadını bildirir. Diğer ictihadlara yanlış demez. Çünkü ictihad, ictihadla nakzolunamaz, yani geçersiz hâle getirilemez.

Telfik yapmanın haram olduğu, Hadika’da bildirilmektedir. Zuhayli, (Telfike götürse de, her mezhebi taklid caizdir) diyor. Buradaki her mezhep ifadesinin içinde dört hak mezhebin dışındakiler de vardır. Mesela Haricilerin İbaziyye kolunu da hak mezhep olarak bildiriyor.

Kendini bütün mezheplerin üstünde bir hakem gibi görüp, (Belli bir mezhebin görüşüne taassubum yoktur), (Delil ve mezheb olarak tercih edilmesi gerekeni gösterdim) ve (Benim tercih ettiğim görüş şudur) diyor. Dört mezhebden başka hak mezheplerin bulunduğunu bildiriyor.

Mezheplerin hükümlerini de yanlış naklediyor. Mesela (Hanefî’de müstamel su ile abdest alınır, gusledilir) diyor. Hâlbuki müstamel yani abdest alınmış veya gusledilmiş su ile tekrar abdest alınmaz ve gusledilmez. Şafiî mezhebinde de, abdest alınmış veya gusledilmiş su ile tekrar abdest alınmaz.

Allahü teâlâ, (Âdetli iken hanımınıza yaklaşmayın) buyuruyor. (Bekara 222), Peygamber efendimiz de, (Âdetli iken [önem vermeyerek] hanımına yaklaşan, Kur’anı kerimi inkâr etmiş olur) buyuruyor. (Nesai)

Daha birçok hadis-i şerifle bu işin haram olduğu bildiriliyor. Mevkufat’ta, (Hayzlı kadına yaklaşmayı helal sayan kâfir olur, çünkü haram olduğu kesin delille sabittir) buyuruluyor.

Şafiî mezhebinde de haram olduğu Zevacir’de, 75. Kebire’de bildirilmektedir, fakat hiç bir mezhebe uymayan Zuhayli, (Âdetli iken kadınla beraber olmak büyük günah değildir) diyerek, Allah’ın yasakladığı işi hafife almaktadır.
Eğer Zuhayli, sadece hak olan dört mezhebi ayrı ayrı bildirip, kendisinin ve bid’at ehli kimselerin görüşlerini araya sokmasaydı, kitabı bir değer taşırdı. Kendi görüşünü ve dört mezheb harici sapıkların fikirlerini, din gibi bildiren böyle kimselerin kitaplarını okumak elbette çok zararlıdır.