ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Taberi Ehl-i sünnet midir?

Sual: Taberi ismindeki zat, Ehl-i sünnet midir?
CEVAP
Birkaç Taberi vardır. Bid’at ehli olanlarını, Ehl-i sünnet olan İmam-ı Taberi ile karıştırmamalıdır. Ehl-i sünnet olan İbni Cerir Taberi’nin tam ismi, Ebu Cafer Muhammed bin Cerir Taberi’dir. Tefsir, hadis ve Şafii fıkıh âlimidir. Miladi 839 yılında Taberistan’da doğru ve 923’de Bağdat’ta vefat etti. 23 cilt Cami’ul-beyan tefsiri ve Tarih-ul-ümem kitabı çok kıymetlidir. Ali bin Muhammed Şimşati adında bir Şii, bu tarihi kısaltmış; bu Şii kitabı, Taberi tarihi adıyla Türkçe’ye tercüme edilmiştir. Okuyanlar, Ehl-i sünnet olan İmam-ı Taberi’nin kitabı sanarak aldanmaktadır. Kısaltırken kendi görüşlerini de ilave etmiştir. Bilmeyen de, İmam-ı Taberi böyle söylüyor zannediyor.

Muhammed bin Cerir bin Rüstem Taberi’nin ise Şii olduğu, Alusi’nin Tuhfe-i isna-aşeriyye muhtasarı kitabının 68. sayfasında yazılıdır.

Muhammed bin Ebil-Kasım Taberi’nin de Şii olduğu, Esma-ül-müellifin kitabında yazılıdır. Bunları, İbni Cerir hazretleri ile karıştırmamalıdır.

1153’te vefat eden İmamiyye fırkasından Şii Fadl bin Hasen Taberi’nin Mecma’ul-beyan adındaki Taberi Şii tefsiri de, İbni Cerir hazretlerinin Taberi tefsiriyle çok karıştırılmaktadır. (S. Ebediyye)