ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Mahmasani

Sual: İslâmi Düşünceler isimli kitapta Müslümanlığa aykırı yerler var mıdır?
CEVAP
Kitaptaki makalelerden biri, Prof. Mahmasani denilen birine aittir. İlim ehli tarafından daha önce aynı makalenin alındığı kitaba reddiye yazılmıştır. Makale bir felakettir. Birkaç örnek verelim:
Yabancı yazar, Geri kalış sebepleri bölümünde, Müslümanların geri kalışını ictihad kapısının kapatılmasına bağladıktan sonra diyor ki:
(Sünnî fukaha, ictihad kapısının kapatılmasında ve bundan böyle dört mezheble iktifa edilmesinde ittifak etmişler. Bunun neticesinde İslâm düşüncesi duraklamış, bu durum hukukta ve diğer İslâmi ilimlerde taklid ve saplantının yayılmasına sebep olmuştur.)
Sünnî fukaha diyerek, Ehl-i sünnet âlimlerini hedef alıyor. Buradan kendisinin Sünnî olmadığı anlaşılabilir.

Mahmasani, aynı sayfada, dalalet fırkalarının ictihad kapısının kapatılmasına karşı çıkışlarına alkış tutarak, onları övdükten, yağlayıp ballandırdıktan sonra diyor ki:
(Son asırlarda bunlara Abdülvehhab, Efgani, Abduh gibi müceddid âlimler de katılmışlardır. Bütün bu fakihler ile Şevkani, ictihad kapısının açık olduğunu ispat etmiştir.)
Kendisinin Sünnî olmadığı, bu yamukların yolunda olduğunu böylece belli oldu.

Reformist Mahmasani, dört mezheb üzerinde ittifak hâsıl olduğunu söylüyor. Sonra da bu ittifakı ayıplıyor. Hâlbuki Berika’da nakledilen hadis-i şerifte buyuruluyor ki:
(Ümmetimin âlimleri, dalalet üzerinde birleşmez.) [İbni Mace]

(Müminlerin [müctehidlerin] güzel gördüğü, Allah indinde de güzeldir) [İ. Ahmed]

Bu hadis-i şerifler, müctehidlerin sözbirliğinin yani ittifaklarının muhakkak doğru olduğunu göstermektedir. Müctehidlerin sözbirliğine İcma denir. İcma’ı inkâr etmenin küfür olduğu bildirilmiştir.

Reformcu Mahmasani, İslâm düşüncesi tâbirini de kullanmaktadır. İslâm, Allahü teâlânın dinidir. Düşünce ürünü değildir. İslâm düşüncesi tabirini kasıtlı olarak kullanıyorlarsa hain, bilmeden kullanıyorlarsa cahil oldukları meydandadır. Hainlerin veya cahillerin kitaplarından din öğrenilmez.

Mahmasani’nin Müceddid âlim dediği Efgani ve Abduh birer masondur. Abdülvehhab ile Şevkani ise, kendi ifadesine göre de Sünnî değildir. Sünnî olmayan kimselerin, Sünnîlik hakkında karar vermeleri çok yanlış olur.

(İlim Çin’de de olsa alın!) hadis-i şerifi için mütercim dipnotta, (Bu hadis uydurmadır) diyor. Aynı kitapta başka bir yazar, aynı hadis-i şerifi sahih olarak naklediyor. Halbuki hadis âlimlerinden imam-ı Deylemi, imam-ı Taberani, imam-ı Beyheki, imam-ı ibni Adiy, imam-ı ibni Abdilber gibi hadis âlimleri ve Hüccet-ül İslam unvanı ile meşhur olan imam-ı Gazali hazretleri sahih olduğunu bildirmektedir. Bu büyük imamların naklettiği bu hadis-i şerife uydurma diyenin dili kurur. Dipnotlarla da, sapık yazarların fikirleriyle de, okuyucunun zihni karıştırılmaktadır.

Mahmasani, Buhari’den nakledilen Acve hurması ile alakalı bir hadis-i şerifi, uydurma olarak bildiriliyor. (Çünkü ilme ve realiteye aykırıdır) diyor. Mahmasani, Buhari’deki hadis-i şerifi naklettikten sonra, (İhmal ve hata veya uydurma ve iftira yolu ile sünnete katılan binlerce benzerinden bu bir örnektir) diyor. Buhari’deki bu hadis uydurma ise, aynı kitaptaki diğer hadislere nasıl güveneceğiz? Maksadı Buhari’ye olan itimadı sarsmaktır.

İmam-ı Buharî hazretlerine, ihmallik, hata, uydurmak ve iftira etmek gibi suçlar isnat eden Mahmasani gibi reformcuların kitaplarını okumak büyük gaflettir.