ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Hudâ Rabbim

Hudâ Rabbim, nebim hakkâ Muhammeddir Resulullah,
hem İslam dinidir dinim, kitabımdır kelamullah.
Akaidde, ehl-i sünnet oldu mezhebim, hamdolsun, amelde,
Ebu Hanife mezhebi, mezhebim vallah.

Dahi zürriyyetiyim Âdem aleyhisselamın hem,
Halilin milletiyim, dahi kıblem Kâ’be, Beytullah.
Hep eshab-ı güzin, tabi’in ve müctehidlerin,
nekim var ehl-i sünnet velcemaat, cümle ehlullah.