ARA
OSMANLI HİKAYELERİ
 Mohaç Meydan Muharebesinde Macar ordusunu arkadan çevirerek tamamen imha eden Gazi Bali Bey, bu savaştan yıllar geçtikten sonra, sancakbeyliği alameti olarak kendisinde bulunan iki tuğa ilave olarak, bir tuğ daha verilmesi için Padişaha ricada bulundu. Terfi ve terakkinin muayyen yaş, kıdem ve hizmet mukabili olduğunu bilen Kanuni, ona şu cevabı yazdı:“Yadigarım ve muhterem lalam Gazi Bali Bey!Berhudar olasın, yüzün ak olsun... Bizden bir tuğ dahi arzu eylermişsin. Henüz bir tuğ zamanı değildir. Sana Muhammed Mustafa’nın “sallallahü aleyhi ve sellem” tuğunu verdik. Bu ihsan üzerine iyilik olmaz. Bunun şükrünü bilip yerine getiresin. Bilesin ki bey olmak iki kefeli bir terazidir. Bir kefesi Cennet, diğer kefesi Cehennemdir. Bir adaletle hükmetmek, yetmiş yıllık ibadetten efdaldir. Ahireti hatırdan çıkarmayasın. Serasker olduğun yerlerde ve hükmünün geçtiği mahallerde bir kimseye zulüm ve düşmanlık etmekten şiddetle sakınasın. Ahırette bize hitap olunursa senin yakana yapışırım. “Ol vilayetleri kendi kılıcımla fetheyledim” demeyesin. Memleket, Allahü Teâlâ hazretlerinindir. Dikkat edip nefsine gurur getirmeyesin. Fetholunan kalelerin mal ve erzakını hep beytülmal için almışsın. Buna rıza-yı hümayunum yoktur. Beşte birini alıp kalanını İslam askerine dağıtasın. İslam askerinin ihtiyarlarını baba, orta yaşlılarını kardeş ve gençlerini oğul bilesin. Babalara hürmet edesin, oğullara şefkat gösteresin. İslam askerine hiçbir vechile zorluk göstermeyesin. Nimeti bol veresin. Eğer hazinen tükenirse buraya bildi resin ki, bir-iki bin kese göndermekten aczim yoktur. Halkın fakirlerini rencide etmekten şiddetle sakınasın ki, bizim halkımızı rahat görüp küffar halkı imreneler. Meyl ve muabbet bizim tarafa olsun. Bir kimseyi hizmetinde kullandığın zaman da sakın evvelki haline itimat eylemeyesin. Çok kimseler vardır ki, elinde fırsat olmadığı zaman zahidlik yüzünü gösterip, eline fırsat geçince Fir’avn ve Nemrud olur. O kimseleri tecrübe edip göresin. Eğer evvelki ali son haline uygunsa hizmetinde kullanasın.İmdi ey Gazi Bali Bey! Sana dahi nasihatim odur ki, atın yürüğünü, kılıcın keskinini ve beyin bahadırını saklayasın. Allahü Teâlâ hazretleri yolunu açık, kılıcını keskin eyleye ve seni küffar-ı hâksar üzerine mensûr ve muzaffer eyleye.
Tüm İçerikler