ARA
OSMANLI HİKAYELERİ
 Kanuni Sultan Süleyman Han, Portekiz donanmasının taarruzlarına karşı imdat isteyen Hind müslümanlarına bir donanma göndererek yardımda bulundu. Bu donanma Portekizlileri bu denizlerden kovaladıktan sonra Mısır’a dönerken, bu donanmada bir filoya kumanda eden Hayreddin Mehmed Reis, bu donanmanın kumandanı Süleyman Paşa tarafından iki gemiyle doğu denizlerini keşfe gönderildi. Osmanlı denizcileri ilk olarak Siyam (Tayland)’a geldiler ve kral tarafından çok iyi karşılandılar. Kral onların Siyam’da istekdileri kadar kalabileklerini ve misafirleri olduğunu söyledi. Tam 15 yıl burada kaldılar ve onlara yılda 12.000 altın ücret verildi. Bu zaman zarfında başkent Ayuthia’da (bugünkü başkent Bangkok’a yakın) 7 cami açtı lar. Yalnız başkentte 30.000 aile, onların örnek ahlakı sebebiyle müslüman olmakla şereflendi. Bugün Tayland’daki 2,5 milyon müslümanın menşei bunlardır. Hindistan’dan kovulan Portekiz donanması bu sefer İndonezya’ya saldırdı. Bu tarihlerde bu adalarda birçok müslüman devlet hüküm sürüyordu. Bunlardan biri olan, Sumatra adasının kuzey ucunda bulunan Açe devletinin sultanı Alâeddin Riâyet Şah, İstanbul’a elçi gönderip, Portekiz saldırılarına karşı Osmanlı Padişahından yardım istedi. Mektubunda şunları yazmıştı:“Hükmettiğim adalarda, siz padişahımın adına hutbe okunmaktadır. Seylan hükümdarı kafirdir. Ama Seylan adasında da tebeâ-i şahanenizden olan Müslüman cemaati ve 14 camileri vardır. Hutbe orada da ism-i şerifinize okunmaktadır. Hindistanın cenubundaki Malabar racası da keza kafirdir. Orada da 25 camide müslümanlar sizin adınıza hutbe okuturlar. Yine Hindistan’daki Gücerat racasının veziri Karamanoğlu Abdurrahman Bey’dir ve orada dahi cami lerde zatıâlinizin adı hutbelerde okunur. Bunların hepsi de sizden denizci ve topçu isterler. Son gönderdiğiniz 8 topçuyu başımın üzerinde taşıyorum. Şimdi kadırga yapmasını bilen gemi mühendisleri ile kale yapmasın bilen inşaat mühendisleri göndermeniz için şahane eşiğinize yakarıyoruz.”Alâeddin Şah, İstanbul’dan gönderilen 300 Osmanlı denizcisiyle birçok fetihler yaptı ve İndonezya adalarının çoğunu fethetti. Ayrıca Malezya’ya da çıkarak, burada İslamiyetin hızla yayılmasını sağladı. Kanuni’den sonra padişah olan II. Selim Han da Osman Bey isminde bir Tümamiral kumandasında bir filoyu daha İndonezya’ya gönderdi. Açe Sultanı, II. Selim Han’a yazdığı mektupta: “Taht şehrim Açe bir Osmanlı köyü ve bütün tebeam da padişahımın kullarıdır” diyordu. Buralara gelen Osmanlı denzicileri ise, bir daha geri dönmediler ve İndonezyalı kızlarla ve prenseslerle evlenerek orada işeref ve itibarla yaşadılar. 1898 yılında Sultan II. Abdülhamid Han’ın İndonezya’ya gönderdiği ajanlardan Abdülaziz Efendi, burada Türk mezarlığını ziyaret etti ve Türk olduklarını söyleyen, fakat Türkçe konuşamayan İndonezyalılarla görüştü. Kanuni’nin Alâeddin Şah’a gönderdiği Osmanlı sancağı, mukaddes sayılarak asırlarca İndonezya’da hürmet gördü.
Tüm İçerikler