ARA
OSMANLI HİKAYELERİ
 Sultan 1. Ahmed (1590-1617), kalbi hayatýnýn derinliði olan oldukça müttaki bir Osmanlý Padiþahýdýr. Bahti mahlasýyla Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) sevgisini ve baðlýlýðýný ifade eden çok içli þiirleri vardýr:Nola tacým gibi baþýmda götürsem daimKadem-i resmini ol bazret-i þab-i Resül'ün.Ýþte bu ince ruhlu Osmanlý sultanýnýn vefat etmeden bir gün önce huzurunda bulunan mabeynci Mustafa, Ahmed Han'ýn odada muhatabýný göremediði kimselere karþý dört defa; "Ve aleyküm selam" dediðine þahit oldu. Mabeynci, bir mânâ veremediði bu garip davranýþ larýn sebebini Sultanýna sorduðunda, Sultan Ahmed Han þu cevabý verdi:"O anda Hazreti Ebu Bekir-i Sýddýk, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali efendilerimiz geldiler ve bana; 'Sen, dünya ve ahiretin sultanlýðýný kendine toplamýþsýn. Yarýn Resulullah (sav) Efendimiz'in yanýnda olacaksýn', buyurdular."Gerçekten de bu Hak dostu, denildiði gibi ertesi gün vefat ederek sevdiklerine kavuþtu. Evliyaullah'a pek yüksek bir hürmet ve baðlýlýk gösteren Yavuz Sultan Selim Han'ýn kendisi de hiç þüphesiz babasý gibi Allah'ýn has kulu idi. o'nun, Allah'a kurbiyetinden dolayý keramet nev'inden pek çok davranýþlar ortaya koyduðu tarihi gerçekler arasýndadýr. Þöyle ki:Yavuz, bir gün divandan içeri hiddetli bir þekilde girmiþti. Elbisesini dahi deðiþtirtirmeden bir müddet odada dolandý ve kendisini kýzdýran þeyi mýrýldanýp durdu. Meðer Ferhat Paþa'nýn Ýskender Çelebi'yi olur olmaz koruyup kayýrmasýndan gazaplanmýþtý. Çünkü aralarýndaki dostluktan baþka þeyler de sezinlemiþti. Sonunda yüksek sesle þu sözleri sarfetti:"Akibet görürsün hele Ferhat! Sen þimdi Ýskender'i koruyup duruyorsun, ama bu korumaktan ne fayda çýkacaðýný inþaallah birbirinize karþý asýldýðýnýz zaman görürsünüz!.."Gerçekten de aradan seneler geçti ve Kanuni Sultan Süleyman devrinde bu iki þahýs, Selim Han'ýn geleceði görmüþçesine dediði gibi iþledikleri cürümlerden dolayý karþý karþýya asýldýlar.
Tüm İçerikler