ARA
OSMANLI HİKAYELERİ
 Sultanahmed Camii mimarı Mehmed Ağa, 1563’de Rumeli’den İstanbul’a geldiğinde çocuk yaştaydı. 5 sene orta tahsilinden sonra Hâssa Mîmârî Mektebinde 21 sene mimarlık eğitimi gördü. Çeşitli vazifelerde bulunduktan sonra Sultan III. Murad Han tarafından, Rumeli, Mısır, Arabistan, Kırım ve Macaristan’a, buradaki mimari eserleri incelemek maksadıyla gönderildi. Daha sonra Suyolları Nâzırı oldu. I. Ahmed Han padişah olunca onu Hâssa Sermimarlığı makamına getirdi. Mehmed Ağa, 23 Eylül 1611’de İstanbul’dan hareket ederek, 4 Mart 1612’de Mekke-i Mükerreme’ye vasıl oldu. Şimdi ilk büyük icraatını gerçekleştiriyordu; Meşhur “Altın Oluk”u, Kâbe’ye yerleştir  dikten sonra, 82 kilo saf altınla işlenmiş örtü ile Kâbe-i Muazzamayı kapladı ve oradan Medine-i Münevvere’ye geçti. Sultan Ahmed Han, Şeb-çerağ yani Gece Aydınlatan isimli meşhur elması Ravza-i Mutahhara’ya takılmak için göndermişti. Bu meşhur elmas kalın bir altın bir muhafaza içine alınmış, etrafı da 227 küçük elmasla işlenmiş ti. Mehmed Ağa bu elmas askıyı, büyük bir merasimle Peyagamber Efendimizin başucuna astı. Ayrıca Hazret-i Fâtıma  validemizin kabrini de baştan başa yeniledi. Daha sonra İstanbul’a döndü. Nihayet, Sultan Ahmed Han, o güne kadar yapılanların hepsinden daha büyük bir cami yaptırmaya karar verdi ve bu işi ile de Mehmed Ağayı görevlendirdi. Cami, Osmanlı’nın haşmetini göstermek için Ayasofya’nın tam karşısına yapılacaktı. Bu iş iiçn önce istimlaklara başlandı. O havalide bulunan 5 saray ile eski bir kilise ve birçok ev yıkıldı. Bu saraylardan yalnız Ayşe Hanım Sultan’ınki için 30.000 altın istimlak bedeli ödendi. Padişah, Mehmed Ağanın gösterdiği Cami maketini çok beğendi ve “Âferin Mimar Ağa, bu camiyi yap” emrini verdi.9 Kasım 1609 günü yapılan temel atma merasimine, Hünkar Şeyhi Aziz Mahmud Hüdâyî hazretleri de geldi ve dua etti. 8 sene süren inşaat, 8 Haziran 1617 günü bitti. İlk kılınan Cuma namazında cemaat, bu muhteşem camiye sığmadı ve caddelere taştı. O zamanda, dünyadaki 6 minareli ve 14 şerefeli tek cami idi.Mehmed Ağa, inaşşatı büyük bir tedirginlik içinde tamamladı. Çünkü, inşaatın tam karşısındaki Topkapı sarayında padişah, hergün onu takip ediyordu. Bir elinde tesbih, bir elinde cedvel, saatlerce inşaatı geziyordu. Cami inşaatı için, padişahın kendi şahsi hazinesinden 1.509.191 altın harcandı. Camiyi 22.000 kandil aydınlatıyordu. Cami ve müştemilatı için 750 görevli tayin edilmişti. Vakıfları ise akıl almaz zenginlikteydi.
Tüm İçerikler