ARA
OSMANLI HİKAYELERİ
 Ýrlanda’nýn baþkenti Dublin’e 70 mil uzaklýktaki þirin liman þehri Drogheda’da, 1997 Mayýs ayýnda, son derece manalý bir tören vardý. 150 sene önce Ýrlanda’yý kasýp kavuran kýtlýk sýrasýnda Osmanlý Devletinin yaptýðý nakdî ve aynî yardýmýn hatýrasýna hazýrlanmýþ þükran plaketinin asýlmasý münasebetiyle düzenlenmiþti. 1847 senesinde, 2 milyon insanýn göç etmesine ve ölmesine sebep olan açlýk ve kýtlýk fela keti sýrasýnda Osmanlý Sultaný Abdülmecid Han, Ýrlanda halkýna 10.000 Sterlin yardýmda bulunmak istediðini Ýngiltere Kraliçesi Victoria’ya bildirir. Ne var ki, Ýngiliz hakimiyeti altýndaki bu adaya sadece 1.000 sterlin vermeyi layýk gören kraliçe, Ýstanbul’daki Ýngiliz büyükelçisi vasýtasýyla Padiþahýn bu hareketini protesto eder ve neticede yardým 1.000 sterline iner. Sultan Abdülmecid bu defa tahýl ve erzak yüklü beþ gemiyi Ýrlanda’ya gönderir. Dublin limaný Ýngiliz ablukasý altýnda olduðundan bu gemiler 70 mil güneydeki Drogheda þehrine gelir ve yüklerini boþaltýrlar. Bu sayede Ýrlanda halký kýtlýktan kurtulur.Ýþte bu insani yardýmýn hatýrasýna Drogheda belediyesince yaptýrýlan þükran plaketi, 150 sene önce Osmanlý denizcilerinin misafir edildiði eski belediye sarayýnýn duvarýna çakýldý. Bu arada, Ýrlanda asilzadelerinin Osmanlý Padiþahýna gönderdikleri teþekkür mektubunun, Topkapý sarayýndaki aslýnýn bir kopyasý da buraya asýldý. Bu mektupta þöyle deniliyordu:“Aþaðýda imzasý bulunan biz Ýrlanda asilzadeleri, beyefendileri ve sakinleri, Majesteleri Padiþah Efendimiz tarafýndan acý çeken, kederli irlanda halkýna gösterilen cömert hayýrsever liðe ve ilgiye, en derin minnetlerimizi saygýyla takdim eder ve onlar adýna Majesteleri tarafýn dan Ýrlanda halkýnýn ihtiyaçlarýný karþýlamak ve acýlarýný dindirmek üzere cömertçe yapýlan 1.000 poundluk baðýþ için teþekkürlerimizi sunarýz.” 
Tüm İçerikler