ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Tâbiînin büyüklerinden olan Alkame bin Kays, Kur’ân-ı kerîmi ve fıkıh ilmini Eshâb-ı kirâmdan Abdullah ibni Mes’ûd’dan öğrendi. Onun derslerinde çok üstün bir seviyede yetişti. Nitekim hocası Abdullah ibni Mes’ûd; “Benim okuduğum her şeyi okur ve bildiklerimi bilir” buyurmuştur.
İbrâhim Nehâî anlatır: “Alkame bin Kays, Abdullah ibni Mes’ûd’un huzûrunda Kur’ân-ı kerîm okurdu. Abdullah ibni Mes’ûd onu dinledikçe; “Oku! Anam babam sana fedâ olsun!” derdi. Resûlullah seninle ferahlardı”
A’rac dedi ki: “Kur’ân-ı kerîm okumada, ses bakımından, insanların en güzeli idi. İbn-i Mes’ûd ne zaman onun kırâatini dinlese, kendinden geçer ve; “Eğer Resûlullah seni görseydi, seninle mesrûr olurdu ferahlardı” derdi. 
Ebû İshak, Esved bin Yezîd’in şöyle dediğini nakleder: Abdullah ibni Mes’ûd’u Alkame bin Kays’a ilim öğretirken gördüm. Kur’ân-ı kerîm sûrelerini öğrettiği gibi teşehhüdü de öğretiyordu.
Alkame bin Kays tefsîr ilminin büyük imâmlarındandır. Âyet-i kerîmeleri tefsîr ederken hadîs-i şerîflere mürâcaat ederdi. En’âm sûresi seksen ikinci âyet-i kerîmesinin tefsîri hakkında İbn-i Mes’ûd’dan şöyle rivâyet etmiştir: Meâlen; “Îmân edip de, îmânlarını bir zulm ile karıştırmayan kimseler yok mu? İşte korkudan emin olmak onlara mahsustur, hidâyete erenler de onlardır” âyet-i kerîmesi nâzil olunca Eshâb-ı kirâm; “Hangimiz zulüm etmiş bulunuyoruz?” diye Resûlullah’a sordular. 

“Bu sizin hakkınızda değildir”
Resûl-i ekrem; “Bu sizin hakkınızda değildir” buyurdu ve sonra; “Hani Lokman da oğluna nasîhat ederek demişti ki: “Oğlum, Allah’a şirk koşma! Şüphe yok ki bu şirk pek büyük bir zulümdür.” (Lokman sûresi: 13) meâlindeki âyetini okudular. Bu âyet-i kerîme ile En’âm sûresi 82. âyetindeki zulmün, Allah’a ortak koşmak olduğunu bildirmiştir.
İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfenin senelerce derslerine devâm ettiği hocası Hammad bin Süleymân, Alkame bin Kays’ın en meşhûr talebelerinden İbrâhim en-Nehâî’nin ve Şa’bî’nin talebesidir.
Alkame bin Kays, vefat ederken şunları söyledi:
“Bana Kelime-i tevhidi telkin ediniz. Mezarıma çabuk götürünüz ve cahiliye devrinde olduğu gibi, arkamdan ağlamayınız.”
Tüm İçerikler