ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Hıdır bin Ebî Bekr, Mısır’da yaşamış olan evliyânın büyüklerindendir. Âlim, kâmil, ârif, iyilik ve ihsân sâhibi bir zât olup, hâl ve kerâmetler sâhibi idi. Aslen Kuzey Irak’taki Cezîret-ibni Ömer denilen yerin Muhammediyye köyündendir. 675 (m. 1276) senesi Muharrem ayında Mısır’da vefât etti... “MISIR’A SULTAN OLACAK!”
Mısır Sultanı Melik ez-Zâhir, Hıdır bin Ebî Bekr’i sever, saygı gösterir, izzet ve ikrâmlarda bulunurdu. Çünkü ona, daha önceden sultan olacağını ve fetihlerde bulunacağını haber vermişti. Şöyle ki; Hıdır bin Ebî Bekr, bir gün mescidde örtüsüne sarınmış fakir bir kişi gördü ve; “Bu, sultan olacağa benziyor” dedi. Hakîkaten onun dediği gibi, ez-Zâhir, Mısır’a sultan oldu. Ez-Zâhir sultan olduktan sonra, haftada bir veya iki defa Hıdır bin Ebî Bekr’in dergâhına gelir, onun sohbetlerini dinlerdi. Sefere çıkarken, Berâberinde Hıdır bin Ebî Bekr’i de götürürdü. Dünyâ ve âhiret işleriyle ilgili mes’elesini Hıdır bin Ebî Bekr’e arz eder, onunla istişâre ederdi. Ersûf’un muhasarasında sultan; “Hocam, Ersûf denilen bu yerin fethi bize müyesser olacak mı?” diye sorduğunda, Hıdır bin Ebî Bekr, oranın fethi için bir zaman söyledi. Tam o vakitte, dediği gibi orası fethedildi.
Sultan bir defasında, “Kerk” denilen yeri almak istediğini Hıdır bin Ebî Bekr’e söylediğinde, o da buraya gitmekten vazgeçmesini tenbîh etti. Sultan bu emre uymayıp oraya gidince, bir çukura düştü ve ayakları kırıldı... 
Ba’lebek Kalesinin fethi Hıdır bin Ebî Bekr’e sorulduğunda, kırk gün sonra fethedileceğini haber verdi. Dediği gibi, sultan kırk gün sonra burasını fethetti...

MEKTUP ULAŞTI; ANCAK!..
Hıdır bin Ebî Bekr, ömrünün son zamanlarına doğru hapsedildi. Dört sene kadar hapiste kaldı. Hapiste iken, Sultan ez-Zâhir, Bizans üzerine sefere çıktı. Hıdır bin Ebî Bekr, sultânın muzaffer olarak Mısır’a döneceğini ve kendisinden yirmi gün kadar sonra da vefât edeceğini haber verdiği için hapsedilmişti. Dediği gibi oldu. Sultan geri dönünce, Mısır’a mektûp yazıp Hıdır bin Ebî Bekr’in hapisten çıkarılmasını bildirdi. Mektûp, Hıdır bin Ebî Bekr’in vefâtından sonra Mısır’a ulaştı. Sultan, memleketin çeşitli yerlerinde onun adına dergâhlar yapılmasını emretti. Sefer dönüşünden bir süre sonra sultan da vefât etti.
Tüm İçerikler