ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Ebüttufeyl Âmir bin Vâsile, Eshâb-ı kirâmdan Kinâne kabilesinin şâirlerinden ve ileri gelenlerindendir. Uhud Savaşının olduğu sene dünyâya geldi. Küçük yaşta Resûlullahı gördü. Peygamber efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) vefâtından sonra Kûfe’ye gitti... 
HAZRETİ ALİ’NİN BAYRAKTARI
Bu mübarek zat, devamlı Hazret-i Ali’nin (radıyallahü anh) sohbetlerinde bulunurdu. O’nun ba’zı savaşlarında bayrağını taşıdı. Hazret-i Ali (radıyallahü anh) şehîd edilince Mekke’ye döndü. Hazret-i Muâviye (radıyallahü anh) O’na iltifât edici, nâzik bir mektûb gönderdi. Şam’a gitti. Sonra Muhtâr es-Sekafî ile beraber, Hazret-i Hüseyin’in (radıyallahü anh) şehîd edilmesinden dolayı Emevîlere karşı çıktı. Muhtâr öldürülünce bir kenara çekildi. Ömer bin Abdülazîz zamanına kadar yaşadı... 
Hazret-i Ebüttufeyl, güzel, edebî şiirler söylerdi. Eshâb-ı kirâmdan yeryüzünde en son vefât eden bu Sahâbîdir. Hayâtının son zamanlarına doğru: “Bugün yeryüzünde benden başka Resûlullahı (sallallahü aleyhi ve sellem) gören hiçbir kimse yoktur” demiştir. Hazret-i Ebüttufeyl Mekke’de, hicretin yüzüncü yılında bir düğünde, oğlunun vefâtı hakkında söylemiş olduğu bir kasîde okunurken çok üzülmüştü. Yine aynı sene orada vefât etti. O’nun 102, 107 ve 110 senesinde vefât ettiğini söyleyenler de vardır.
Hazret-i Ebüttufeyl (radıyallahü anh), Resûlullahın (sallallahü aleyhi ve sellem) sohbetinde bulunup, hadîs-i şerîfler ezberledi. Dokuz hadîs rivâyet etti. Kendisi, Hazret-i Ebû Bekir, Hazret-i Ömer, Hazret-i Ali, Muâz bin Cebel, Huzeyfe, İbn-i Mes’ûd, İbn-i Abbâs, Nâfi bin Abdülhâris, Zeyd bin Erkâm (radıyallahü anhüm) ve diğer Sahabeden hadîs-i şerîf rivâyet etti. Ondan da, Zührî, Ebû Zübeyr, Katâde, Abdülazîz bin Refî’, İkrime bin Hâlid, Amr bin Dinar, Yezîd bin Ebî Hubeyb, Ma’rûf bin Harbûz ve diğer zâtlar hadîs rivâyet ettiler. İmâm-ı a’zam Ebû Hanîfe hazretleri, Ebüttufeyl Âmir bin Vâsile’nin zamanında yetişmiştir.

“BABASINA LA’NET EDENE!..”
Resûlullah Efendimizden (sallallahü aleyhi ve sellem) bizzat işiterek rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden ba’zıları:
“Babasına la’net edene Allahü teâlâ la’net etsin! Allahtan başkası için hayvan kesene Allahü teâlâ la’net etsin. Bid’at sahibine yardım edene Allahü teâlâ la’net etsin.”
“Benden sonra Peygamber yoktur.”
Tüm İçerikler