ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Neccarzâde Mustafâ Rıdâüddîn Efendi, Şebinkarahisârlıdır. Henüz on yedi yaşında iken, Beşiktaş’ta Sinan Pâşa Câmii yanındaki medreseye müderris oldu. Bu esnâda Üsküdâr’da Azîz Mahmûd Hüdâyî Mescidi İmamı Ya’kûb Efendinin babası olan odabaşı Fenayi Efendiden de feyz aldı. Beşiktaş Mevlevihânesi İmamı Memiş Efendiden Mesnevî okudu. Moskof gazâsına iştirâk edip, zaferden dönerken Edirne’de Arabzâde Hâcı Muhammed İlmî Efendiden de icâzet aldı. Arabzâde, Ebû Abdüllah Muhammed Semerkandînin talebesidir. Semerkandî de, Ahmed Yektest Cüryânî’nin, bu da, Urvet-ül-vüska Muhammed Mâsum-ı Müceddidî Serhendînin talebesidir... BABASININ YERİNE GEÇTİ...
Neccarzâde’nin, Ahmed Yekdest’in talebesinden, Eğrikapı’da Karamânî Mescidi İmamı Tatar Ahmed Efendi ile sohbetleri meşhûrdur. Sadr-ı a’zam Hakîmbaşı Nuh Efendinin oğlu Ali Pâşanın Altımermer’de Cerrâhpâşa Hastahânesi karşısındaki câmii 1147’de yapılınca, buranın ilk vâizi olan Neccarzâde, 1159 [m. 1746]’da vefât etti... Yerine, oğlu Muhammed Sıddîk Efendi ilim ve feyz vermeye başladı. Bunun talebesinden biri Muhammed Agâh Efendidir. Bundan, Muhammed Emîn Kerkütî, bundan da, Ali Behçet Konevî, bundan da, Hâfız Feyzullah Efendi feyz alarak kemâle ermişlerdir... 
Feyzullah Efendi, Murâdiyye Mescidi İmamı ve kurrâ hâfızlarının reîsi idi. Çarşamba’da (Dâr-ül-mesnevîde) mesnevî okuturdu. Bunun da talebesinin meşhûru, Seyyid Muhammed Niyâzi bin Mustafâ Efendidir. Bu da, Seyyid Mahmûd Lütfullah bin Muhammed’e icâzet vermiştir... 

DUA İSTENDİĞİNDE VEFAT ETMİŞTİ...
Muhammed Sıddîk Efendide, on bir yaşında iken zuhûr eden fıtık illeti, vefâtına kadar devam etmiştir. Pederi gibi hârika ve kerâmetleri meşhûr oldu. Rumelihisârı’ndaki yalısında vaaz ve nasihat eder. Haftada bir gün Beşiktaş’a gelir hatim okurdu. On bir ay, Azîz Mahmûd Hüdâyî mescidinde de vazîfe ifâ eyledi... 
Bir gün, Eyyüb’deki Kaşgâri Dergâhından biri gelip, hasta olan hocaları Îsâ Efendinin şifâ bulması için duâ istedi. Bu mübarek de (Selâmet-i hâtimesi için fâtiha okuyalım!) dedi. Îsâ Efendinin o saatta vefât ettiği sonra anlaşıldı. 
Muhammed Sıddîk Efendi de, 1208 [m. 1794] senesinde Rumelihisârı’nda vefât edip, Sinan Pâşa Câmii şimâl duvarı önündeki mescidinde, pederi Neccarzâde’nin yanına defnedildi...
Tüm İçerikler