ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 İmâm Ali Rızâ, “Oniki İmam”ın sekizincisidir. İmam Musa Kazım’ın oğlu, Muhammed Cevad Taki’nin babasıdır. 770 (H. 153) senesi Rebiülahir ayının onbirinde Medine-i münevvere’de dünyaya geldi. 818 (H. 203) senesi ramazan ayının yirmibirinde İran’da Meşhed (Tus) şehrinde vefat etti. Namazını Halîfe Me’mûn kıldırdı...

Muhtaçların sığınağı idi...
İbrâhim ibni Abbâs diyor ki: “İmâm-ı Ali Rızâ öyle büyük âlim idi ki, hangi ilimden olursa olsun, sorulan her meseleye çok güzel cevaplar verirdi. Halîfe Me’mûn, kendisine çok suâl sorar, verdiği cevaplara hayrân kalırdı. Hazret-i İmâm, az uyur, çok namaz kılar ve çok oruç tutardı. Muhtaçları arayıp bulur, onlara yardım ederdi. Bir hasır üzerinde oturur, yatacağı zaman da o hasır üzerinde yatardı. Her işinde Allahü teâlâya karşı tam bir teslimiyet ve tevekkül üzere idi. Yüzüğünün taşında; “Hasbiyallah=Allahü teâlâ bana kâfidir” yazılı idi...
Halîfe Me’mûn, İmâm-ı Ali Rızâ hazretlerini çok sever ve sayardı. Kızını nikâh edip, İmâmı kendine dâmâd yaptı. Yerine halîfe olmasını emir ve îlân edip, paralara ismini yazdırdı. Fakat, İmâm önce vefât etti. Bâyezîd-i Bistâmî ve Ma’rûf-i Kerhî hazretleri İmâmın sohbeti ile şereflenip kemâle gelip, yüksek derecelere ulaştılar.
İmâmlığı, tasavvufta rehberliği yâni Kur’ân-ı kerîmin mânevî hükümlerine kavuşturma vazîfesi, bunu kalplere yerleştirmek, tasavvuf hâllerine ve derecelerine ulaştırma vazîfesi vefâtına kadar sürdü

“Halife Me’mun da görür!
”Ebüssalt anlatır:
“Vefatına yakın bana buyurdu ki: Yakında burada bana bir kabir kazacaklar. Kabrimi derin kazın ve lahd yapın. Allahü teala kabri dilediği kadar genişletir. Sonra bir yaşlık görülür. O zaman sen kabre bakarak, sana şu söyleyeceğim sözleri söyle. Bunu üzerine bir su çıkar, kabir su ile dolar. Ufak balıklar görünür. Şu ekmeği al. Ufak ufak doğrayıp balıklara at. Onlar bu ekmeğin hepsini yerler. Sonra bir balık çıkar ve küçük balıkları yiyip kaybolur. O zaman cesedimi su içine koyun. O esnada, sana söyleyeceğim sözleri söyleyince su azalır ve hiç kalmaz. Halife Me’mun da bunu görür.”
Tüm İçerikler