ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Ebû İshâk hazretleri, tasavvufta Çeştiyye yolunun büyüklerindendir Çeşt’te otururdu. Bu yüzden yoluna “Çeştiyye” denildi. 940 (H.329) yılında vefât etti. Kabr-i şerîfi, bugün İsrail sınırları içinde bulunan Akka’dadır...
AFGANİSTAN’DAN FİLİSTİN’E...
Zâhirî ve bâtınî ilimleri Hâce Mimşâd Dîneverî’den tahsil eden Ebû İshâk hazretleri, yedi sene onun yanında bulundu. İzin alıp, Afganistan’daki Çeşt şehrine giderek, insanları irşâd etmeye, onlara doğru yolu anlatmaya başladı. Hocasının vefâtından sonra da yerine geçti. Çeşt’te birçok talebe yetiştirip, çok sayıda insanın âhiret saâdetine kavuşmasına sebeb oldu. Daha sonra Afganistan’dan hicret ederek Akdeniz sahilindeki Akka şehrine yerleşti ve burada vefat etti. Ebû İshâk Çeştî hazretleri çeşitli sohbetleri sırasında buyurdu ki:
“Allahü teâlâ bana; talebelerimin hepsine ve beni sevenlere çok hayırlar vereceğini vadetti.”
“Hatâsı olan kimsenin, bu hatâsını üzülerek, kalbinin kırık, boynunun bükük olması, itâatkâr kimsenin, itâatına güvenerek kendini kıymetli sanmasından, kırıcı hareket etmesinden hayırlıdır.”
“Bir kimse halkı doğru yola dâvet ettiği halde, kendisi bu yolda değilse, halkı fitneye düşürür.”
“Normal insanların bozulmasının alâmeti, âmirlerinin kendilerine zulmetmesiyle meydana çıkar. Büyük zâtların, ileri gelen âlimlerin bozulmasının alâmeti de, dinde çeşitli karışıklıkların ve fitnelerin ortaya çıkmasıdır.”
“Kim dünyâyı (insanı Allahü teâlâdan uzaklaştıran şeyleri) istemekle meşgûl olursa, Allahü teâlâ onu zillete mübtelâ kılar.”
“Sâlihlerin hizmetinde bulunan kimse yükselir. Allahü teâlânın, kendisini, sâlihlere hürmet etmekten mahrûm ettiği kimse, insanlardan gelen sıkıntılara mübtelâ olur.”
“Nefsini tanıyan kimse, insanların övmelerine aldırmaz.”
“Nefs, ihlâs sâhibini doğru yoldan kaydıramaz.”

EVLİYANIN VASIFLARI...
Bir gün evliyânın vasıflarını ve hallerini soran birisine Ebû İshâk hazretleri buyurdu ki:
“Hâlis olarak evliyâlık yolunda bulunmanın alâmeti, fakr hâli, yâni varlığını Allah yolunda harcamaktır.”
“Velî olduğu söylenen kimse, dînin emir ve yasaklarına aykırı hareket ederse, ondan sakınmak lâzımdır.”
Ebû İshâk Çeştî hazretleri, vefatına yakın buyurdu ki: “Yaratılmış olan bir şeye, şehvet arzusu ile bakan kimse, o şeyden ibret alamaz ve o şeyden faydalanamaz.”
Tüm İçerikler