ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Evliyanın büyüklerinden olan Ebû Hafs-ı Kebîr hazretlerinin doğum ve vefât târihleri bilinmemektedir. Buhârâ’da doğup, aynı şehirde vefât ettiği biliniyor. Kabri oradadır. Küçük yaşından îtibâren ilim tahsîline başlayan Ebû Hafs-ı Kebîr, zamânının âlimlerinden aklî ve naklî ilimleri tahsîl etti. İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe hazretlerinin talebesi İmâm-ı Muhammed Şeybânî’den fıkıh ilmini öğrendi. Bu ilimde ictihâd derecesine yükseldi. Reîsü’l-ulemâ (âlimlerin reîsi) unvânına sâhib oldu...

Yüksek bir velî idi...
Ebû Hafs-ı Kebîr, Ehl-i sünnetin ve Hanefî mezhebinin reisi İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe’nin, ilimde ve ictihadda yüksek talebelerinden olan büyük âlim Muhammed bin Hasan eş-Şeybânî’nin derslerinde bulunup Hanefî fıkhında yüksek bir dereceye ulaştı. Kendisinden de, meşhûr imâmlar (yüksek âlimler) fıkıh ilmini aldılar ve rivâyette bulundular. O, dinde yüksek ve güvenilir âlim, haramlardan sakınma husûsunda verâ ve zühd sâhibi olup, Resûlullah’ın sünnetlerine tâbi olmada çok ileri, Rabbânî ilimlere sâhib, tasavvuf yolunda yüksek bir velî idi.
Ebû Hafs-ı Kebîr hazretlerinin, “Ebû Hafs-ı Sagîr” künyesiyle de meşhûr olan oğlu, Ebû Abdullah-ı Buhârî onun yetiştirdiği âlimlerdendir. Mâverâünnehr’de yetişen Hanefî âlimlerinin on dördüncü tabakasından olduğu, kaynaklarda bildirilmektedirBabasından ilim öğrenip Buhârâ âlimleri arasında Reîsü’l-ulemâ, âlimlerin reisi, unvânına ulaştı. Hattâ ilim öğrenmek için seyahatlere çıktı. Ebû Velid-i Tayâlisî, Hamîdî, Yahyâ bin Maîn ve daha başka âlimlerden ilim tahsil etti ve hadîs-i şerîf öğrenip rivâyette bulundu. 

“Bize ne öğüt verirsin?”
Kitâb-ül-Ehvâ vel-İhtilâf ve Er-Reddü alel-Lafziyye adında meşhur iki eseri vardır. Er-Reddü alâ-Ehlil-Hevâ kitabı da, Ebû Hafs-ı Sagîr’indir. Keşf-üz-Zünûn’da (R) harfinde, babası Ebû Hafs-ı Kebîr’e âid olduğunun bildirilmesi bir yanlışlıktır.
Ebu Osman Hiri demiştir ki: “Ebu Hafs’a ölmek üzere iken, ‘Bize ne öğüt verirsin’ dediler. Dedi ki: ‘Konuşmaya gücüm yok.’ Sonra kendisinde bir miktar güç müşahede edip halini görünce ona ‘Söyle de senden rivayet edeyim’ dedim. O da, ‘İşlenen günahlara bütün kalbinizle kırgın olunuz’ buyurdu...”
Tüm İçerikler