ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Cübeyr bin Nüfeyr, Tâbiînin büyüklerindendir. Hadîs âlimi idi. Künyesi Ebû Abdurrahmân Hadramî’dir. Doğum târihi bilinmemektedir. 699 (H. 80) senesinde vefât etti. Bâzı kaynaklar, Emevî Halîfesi Abdülmelik bin Mervan zamânında hayatta olduğunu kaydederler. Buna göre hicrî 80 târihinden daha sonra vefât ettiği de anlaşılmaktadır. Humus ve Şam’da yaşamıştır. Fıkıh ilminde de âlim idi...
Cübeyr bin Nüfeyr, Peygamber efendimiz hayatta iken henüz Müslüman olmamıştı. Hazret-i Ebû Bekir’in halîfeliği sırasında Müslüman olmakla şereflendi. Eshâb-ı kirâmı görüp onlardan ilim öğrendi. Hazret-i Ebû Bekir’den, hazret-i Ömer’den, Ebû Zer Gıfârî’den, Ebüdderdâ’dan, Muaz bin Cebel, Ubâde bin Sâmit, Avf bin Mâlik, Ka’b bin İyad, Sevbân, Abdullah bin Amr bin Âs, Abdullah bin Ömer, Ukbe bin Âmir, Ebû Hüreyre, Enes bin Mâlik (radıyallahü anhüm) ve diğer Eshâb-ı kirâmdan hadîs-i şerîf dinleyip, rivâyet etmiştir. Kendisinden ise, oğlu Abdurrahmân bin Cübeyr, Hâlid bin Ma’den, Ebû Osman, Selîm bin Âmir ve diğer hadîs âlimleri, hadîs-i şerîf rivâyet etmişlerdir. 
Bu mübarak zatın, Taberî tarafından fıkıh ilminde de âlim olduğu bildirilmiştir. Hadîs ilminde sika, (sağlam, güvenilir) bir âlim olduğu bildirilmiştir. 
Cübeyr bin Nüfeyr’in rivâyet ettiği hadîs-i şerîfler, Sahîh-i Müslim’de ve meşhur dört Sünen kitabında kayd edilmiştir. 

“Ben Rabbime dönüyorum”
Cübeyr bin Nüfeyr, Muâz bin Cebel’den rivâyetle Resûlullah efendimiz şöyle buyurdu: 
“Bir kimseyi severseniz onunla münâkaşa etmeyiniz, birbirinize kızmayınız ve zulmetmeyiniz ve ondan bir şey istemeyiniz. Belki onun bir düşmanına rastlarsınız da, o; sana onda olmayan bir şey söyler ve seninle o dostunun arası açılabilir.”
Cübeyr bin Nüfeyr hazretlerinin pek çok hikmetli sözü vardır. Bir gün kendisine; “Kibirler içerisinde en kötüsü hangisidir?” diye sordular. Cevabında şöyle buyurdu: “İbâdet edenlerin kibri.”
Vefatı sırasında son olarak şunları söyledi:
“Müminlerden yumuşacık ruh çıkaran, Mevla’nın taat ve ibadetinde yüzen, hayır ve sevabda birbirleri ile yarışan, Allah’ın emri ile işleri tedvir eden melekler hakkı için, ben Rabbime dönüyorum.”
Tüm İçerikler