ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
İkinci Osman Han, 1604 senesinde İstanbul’da doğdu. Annesi onun yetişmesi için çok titiz davrandı. İyi bir terbiye ve tahsil yaptırdı. Zeki ve enerjik bir padişahtı. Bıyıkları henüz terlememiş olan İkinci Osman Han, sima itibarı ile çok güzeldi. 26 Şubat 1618 günü babasının yerine tahta geçen amcası birinci Mustafa Han’ın rahatsızlığı yüzünden tahtı bırakmaya mecbur olması üzerine Osmanlı sultanı oldu. Atılgan, cesur ve gözü pek olan bu padişah yaşasaydı “İkinci bir Fatih olurdu” diyenler vardır... Yenilikçi bir padişahtı...
Sultan Genç Osman, Fatih Sultan Mehmed devrine kadar yapıldığı gibi saray dışından, Şeyhülislam Es’ad Efendinin ve Pertev Paşa’nın kızları ile evlendi. Yavuz Sultan Selim devrinden itibaren padişah saray dışından evlenmediği için bu davranış önemli bir değişiklik oldu. 
Tahta çıkar çıkmaz devlet erkanı içindeki üst düzey yetkilileri değiştiren, müderris ve kadıların atanma yetkilerini şeyhülislamdan alan Sultan Genç Osman çok yenilikçi bir padişahtı. Ancak kendisine planlarını uygulayacak bir sadrazam bulamadı...
İkinci Osman Han, aynı zamanda hattat ve şair bir padişahtı. Bir beyti de şudur:
Niyetim hizmet idi saltanat ve devletime,
Çalışır hasıd ü bedhah aceb nekbetime.
Lehistan üzerine yaptığı seferde Yeniçerilerin disiplinsiz hareketleri sebebiyle, yeni bir askeri teşkilat kurmayı planladı. Fakat bu fikrini güvediği adamlarına söylemekte acele edince, bunlardan haber alan Yeniçeriler isyan ettiler. İsyan sırasında Sultan Osman Han’ı ele geçiren caniler, reva gördükleri ağır ve kötü sözlerle Orta Cami’ye götürerek orada hapsettiler. 

>> Boğarak şehid ettiler...
Genç Padişah’ın maruz kaldığı hakaretin haddi hesabı yoktu. Yaptıkları eza ve cefa onu boynu bükük ve perişan bir hale koymuştu. İkinci Osman Han, kendisine eziyet eden ocak ağalarına karşı;
“Dün sabah Padişah-ı cihan idim, şimdi uryan kaldım; merhamet edip halimden ibret alın; dünya size dahi kalmaz; hangi padişahın kulları (emrindeki hizmetkârları) padişahlarına bu ihaneti ettiler...” dedi ise de, bu sözlerin caniler üzerinde hiçbir te’siri olmadı. Onu oracıkta boğarak şehid ettiler. Babası Sultan Birinci Ahmed’in Sultanahmed Camii’nin yanındaki türbesine defnedildi...
Tüm İçerikler