ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Ferîdüddîn Genc-i Şeker, Hindistan’da yetişen Çeştiyye büyüklerindendir. Adı Ferîdüddîn Mes’ûd’dur. Ferrûh Şâh Kâbilî neslinden, Celâleddîn Süleymân’ın oğludur. Baba ve annesi şerefli, asîl âilelerden olup, nesebi hazreti Ömer’e ulaşır. 1174 (H.569) yılında Hindistan’da Delhi’de doğdu. Bu mübarek zat, bu dünyâya, Allahü teâlâya muhabbet ve bağlılık içinde geldi ve o halde vefât etti. Çok kerametleri görülmüştür. “Allah Kâfî, Allah Şâfî” 
Bir gün, Nizâmüddîn Evliyâ iyileşmez bir hastalık sâhibine Genc-i Şeker’e gitmesini tavsiye etti. O kişi Ferîdüddîn Şeker’e gitti. O mübarek de bir kâğıda; “Allah Kâfî, Allah Şâfî” yazıp, gelen kişiye vererek boynuna takmasını söyledi. O kişi bu yazılı kâğıdı takar takmaz, uzun zaman geçmeyen hastalıktan kurtuldu...
Vefâtından birkaç gün önce, talebelerinden olan Şems Dâbîr, Nizâmî’nin meşhûr Farsça mesnevîsinden Ferîdüddîn Genc-i Şeker’e bir beyit okudu. Bu beyt, Genc-i Şeker’i kendinden geçirdi. Kendine gelince gömleğini Şems Dâbîr’e verdi. Büyük velî, sonraki günlerde tam bir suskunluğa büründü. Sâdece Kur’ân-ı kerîm okumak ve namaz kılmak için konuşurdu. Talebeleri hastalandı zannettiler. Çağırılan doktoru kabûl etmedi ve Emîr Hüsrev’in şu beytini tekrarladı: 
“Ey câhil hekim! Yatağımdan git! Aşk kurbanları için sevgiliye kavuşmaktan başka ilâç yoktur...” 

İlle namaz, ille namaz...Ferîdüddîn Genc-i Şeker’in, Muharrem ayının beşinde durumu ağırlaştı. Yatsı namazından sonra şuûrunu kaybetti. Tekrar kendine geldiğinde, orada bulunanlara; “Yatsı namazını kıldım mı?” diye sordu. Oradakiler kıldığını söylediler. O tekrar abdest alıp; “Belki bir daha namaz kılmaya fırsat bulamam” diyerek nâfile namaz kıldı. Sonra tekrar sekerât hâline geçti. Bir süre bu hâlde kaldıktan sonra, tekrar kendine geldi. Yine abdest alıp nâfile namaz kılmak için namaza durdu. Secdedeyken, duyulacak şekilde; “Yâ Hayyû, yâ Kayyûm” dedi ve 1265 (H.664) senesinde rûhunu teslim etti... 
O anda şöyle bir nidâ duyuldu: 
“Dost, dosta kavuştu...” 
Ferîdüddîn Genc-i Şeker’in vefât haberi bütün Hindistan’a yayıldı. Cenâzesi çok kalabalık oldu...
Tüm İçerikler