ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Ahî Evrân (Mahmûd bin Ahmed) 567 (m. 1171) yılında, İran’da Batı Azerbaycan taraflarındaki Hoy kasabasında dünyâya geldi. Memleketine nisbetle “Hoyî” denildi. İmâm-ı Fahrüddîn Râzî’den çeşitli ilim dallarında ders, Ahmet Yesevî hazretlerinin talebelerinden de feyz aldı. Şihâbüddîn-i Sühreverdî hazretlerinin sohbetlerinde bulundu... ANADOLU’YU ADIM ADIM DOLAŞTI
Bu mübarek zat, hac yolunda Evhadüddîn Hâmid Kirmânî ile tanışıp, onun talebelerinden oldu. Vefâtına kadar da onun yanından ayrılmadı. Sadreddîn-i Konevî hazretlerinin babası Mecdüddîn İshâk’ın da’veti üzerine, Muhyiddîn ibni Arabî ve hocası Evhadüddîn’le birlikte Anadolu’ya geldi. Hocasının kızı Fâtıma Bacı ile evlendi. Hocası ve kayınpederi Evhadüddîn’le birlikte Anadolu şehirlerini dolaştı... 
Vaazlarında, esnafa İslâmiyeti anlatarak, hem dünyâ hem de âhiret işlerini düzenli ve intizâmlı hâle getirmeleri için nasihatlerde bulunan Ahî Evran, hocasının vefâtından sonra Kayseri’ye yerleşti. Debbağlık yapar, kendi elinin emeği ile geçimini temin eder ve ahâliyi irşâd etmekle meşgûl olurdu. Yetiştirmiş olduğu talebeleri, gittikleri yerlerde zaviyeler inşâ ederek, bilhassa esnafı bir çatı altında toplayıp teşkilâtlandırmaya ve dışarıdan gelen misâfirleri ağırlamaya başladılar. Yaklaşan Moğol tehlikesine karşı halkı uyandırmaya ve Moğol istilâcılarının önünden kaçıp gelen kimsesizleri barındırmak için, ellerinden gelen gayreti göstermeye çalıştılar. Devlet güçlerinin yetersiz kaldığı yerlerde, esnaftan milis kuvvetleri teşkil edip, vatanlarını, din ve namuslarını müdâfaa için çalıştılar... 

MOĞOLLAR’A KARŞI DİRENDİLER
Anadolu Selçuklu Devleti’ne karşı meydana gelen bir hâdise bahânesiyle, onun nüfuzundan rahatsız olan ba’zı kimselerin şikâyeti üzerine, Ahî Evran tutuklanıp hapsedildi. Bu sırada Moğollar, Kayseri’yi muhasara ettiler. “Ahîler”, şehri kahramanca müdâfaa ettiler. Ancak yığınla gelen Moğol putperestleri, birçoklarını şehîd, bir kısmını da esîr ederek şehre girdiler. Esîrler arasında, Ahî Evran’ın hanımı Fâtıma Bacı da vardı. Bu hâdiseden sonra Ahîler, Moğolların Anadolu’daki her türlü faaliyetlerine karşı mücâdele ettiler. Onlarla güçleri yettiğinde düzenli olarak, kuvvetleri yetmediği zaman da, bir nevi gerilla savaşıyla karşı koydular... 
Yarın da “Fatıma Bacı”nın hizmetleri...
Tüm İçerikler