ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Hazreti Şem’un, İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden olduğu rivâyet edilen mübârek zâttır. “Şemsûn” diye de zikr edilir. Bütün ömrü cihadla geçmiştir... 
BİN AY CİHAD ETTİ...
Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem; 
“Geçmiş zamanda Şem’un (aleyhisselam) adlı bir peygamber vardı. Allahü teâlânın rızâsı için bin ay devamlı cihâd edip, silâhını omuzundan çıkarmadı” buyurdu... 
Eshâb-ı kirâm; 
“Keşke bizim ömrümüz de uzun olsaydı da, biz de din uğrunda Allah için cihâd etseydik” dediler... Bunun üzerine Kadr sûresi nâzil olup; 
“Size verilen Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır (Bu gecenin sevâbı, bin ay cihâd etmenin sevâbından çoktur)” buyuruldu... 
İsa aleyhisselamla Muhammed aleyhisselam arasında yaşamış olan Şem’un aleyhisselam, İncil ehlindendi. İsa aleyhisselama indirilen, henüz bozulmamış İncîl-i şerîfe göre amel ederdi. Kavmiyse putlara tapardı... 
Şem’un aleyhisselam, Allahü teâlâyı inkâr eden ve putlara tapan sapık kavimle cihâd (savaş) edip, onları îmâna çağırdı. Çok güçlü ve cesûr bir zât olan Şem’un aleyhisselamı düşmanları türlü hîlelerle şehit etmek istediler. Hangi bağla bağladılarsa, o bağı kırıp kurtuldu. Yaşadığı şehrin hükümdârı onu bir hile ile (rivayete göre hanımı onu saç telleriyle bağlar) yakalatıp, köşkünün önünde asılmasını emretti. Bunun üzerine Şem’un aleyhisselam, Allahü teâlâya yalvarıp; 
“Yâ Rabbî! Dünyâda yaşamayı, kâfirlerle senin yolunda cihâd etmek için isterim. Eğer bu isteğim kalpten ve samîmîyse beni kurtar” diyerek dua etti. O anda bir melek gelip bağı çözdü... 

ZULMEDENLERİ CEZALANDIRDI...
Şem’un aleyhisselam kurtulunca, kendisine eziyet eden hükümdârı, adamlarını ve onlara yardımcı olan kendi hanımını cezâlandırdı. İnsanları hak yola dâvete devâm etti. Ona inanmayanlarla tek başına cihâd (harp) etti. Çok ganîmet elde etti. Cihâd ederken susadığı zaman Allahü teâlâ onun için taştan gâyet lezzetli bir su akıtırdı. Bu su, o içip kanıncaya kadar akardı. Kendisine büyük bir güç ve kuvvet verilmişti...
Tüm İçerikler