ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Safevîler, Tebrîz’deki Ehl-i sünnet Müslümanlara zulmediyorlardı. İbrâhim Gülşenî oradan hicret etmek zorunda kaldı...

İbrâhim Gülşenî, evliyânın büyüklerindendir. 830 (m. 1426)’da Azerbaycan’da doğdu. 940 (m. 1534) senesinde Mısır’da vefât etti. Halvetî tarîkatinin Gülşenî kolunun kurucusudur. Seyyid Yahyâ Şirvânî’nin halîfesi Dede Ömer Rûşenî’nin hizmetine girerek, talebesi oldu. Onun her emrini yerine getirmek için canla başla çalıştı. Nefsini terbiye etmek için çok uğraştı... 
ONU HERKES SEVERDİ...
İbrâhim Gülşenî, kısa zamanda Ömer Ruşenî hazretlerinden icâzet (diploma) almakla şereflendi. Hocası, Dede Ömer Rûşenî’nin kendisine “Gülşenî” diye hitâb etmesi üzerine, lakabı Gülşenî olarak kaldı, İbrâhim hazretleri, Gülşenî diye etrâfta tanınır oldu... 
İbrâhim Gülşenî’nin Allahü teâlânın emirlerini yapmakta ve yasaklarından kaçınmaktaki gayreti pek ziyâde idi. Eline geçen malları fakirlere dağıtır, kendisi kimseden bir şey kabûl etmezdi. İnsanlara öyle tatlı, hoş, yumuşak davranırdı ki, dost-düşman herkes onu takdîr ederdi. Müslümanlar onun huzûruna geldikleri gibi, kâfirler bile İbrâhim Gülşenî’nin alçak gönüllülüğünü görüp seve seve Müslüman olurlardı. 
Safevî Eshâb-ı Kirâm düşmanları, Tebrîz’deki Ehl-i sünnet Müslümanları ortadan kaldırmak ve İbrâhim Gülşenî’ye zulmetmek için harekete geçtiler. Ateşe tapan Mecûsîler ile birleşerek, Tebrîz’i işgal ettiler. Her tarafı yakıp yıktılar. Önlerine gelen genç, yaşlı, kadın, erkek demeden herkesi öldürmeye başladılar, İbrâhim Gülşenî hazretleri bu fitneden kurtulmak için oradan hicret etmeye karar verdi. Oğlu Ahmed Hayâlî ile Diyarbakır’a hicret eden İbrâhim Gülşenî’ye, şehrin hâkimi, Âmir Bey ile kardeşi Kayıtmaz Bey son derece hürmet gösterdiler. İzzet ve ikrâmlarda bulundular. Fakat orada fazla kalmayıp, yollarına devam ederek Mısır’a gittiler...

“GÖNLÜMÜN SULTANI SAFÂ GELDİN”
Sultan Selîm Hân Mısır’ı zaptettiğinde, İbrâhim Gülşenî hazretleri onu; “Azîzim, hayr-ı mukaddem ömrünün vârı safâ geldin. Keremler eyledin gönlümün sultânı safâ geldin” diyerek karşıladı. Sultan Selîm Hân, Ehl-i sünnet âlimi olan İbrâhim Gülşenî‘ye çok saygı ve hürmet gösterdi. Pekçok yeniçeri ve sipâhiler sohbetiyle şereflendi. Onun duâsını alarak, feyz ve bereketlerinden istifâde etmeye çalıştılar.
İbrâhim Gülşenî, 940 (m. 1534) senesi Şevval ayının dokuzuncu gününde, Kelime-i şehâdet getirerek vefât etti. Yerine oğlu Ahmed Hayâli geçerek, Gülşenî yolunu devam ettirmeğe çalıştı.
Tüm İçerikler