ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Büyük velî Abdullah bin Muhammed bin Abdurrahmân el-Eska, Mekke-i mükerremede yetişen âlimlerdendir. 1567 (H.974) senesinde, Cemâzil-evvel ayının on sekizinci günü orada vefât etti. Şebîke Kabristanında bulunan meşhûr türbesindedir...
Abdullah bin Muhammed, ilk temel bilgileri babasından okudu... Sonra zamânında bulunan büyük İslâm âlimlerinin derslerinde bulunarak yetişti. Bir taraftan da tasavvuf yolunda ilerledi. Babasından ve Abdullah bin Hakem bin Sehl Kuşeyr’den tasavvuf yolunda icâzet aldı... Çok kerâmetleri görüldü...
Abdullah bin Muhammed, zâhirî ve bâtınî ilimlerde asrının imâmı, tasavvuf yolunda bulunanların da üstâdı oldu. Hocalarından Abdullah bin Ahmed bin Fadl ile birlikte Resûlullah efendimizi ziyâret için Medîne’ye gitti. Medîne’de bulunan birçok veliden icâzet aldı. Bunlardan biri de Ali Müttekî’dir... 
Şeyhi Muhammed bin Irak’ın emriyle Zebîd’e gitti ve orada evlendi. Daha sonra Hadramut ve Terim’e gitti. İlim öğrendi ve öğretti. Sonra Mekke’ye döndü. Mekke-i mükerremede veya Medîne-i münevverede bulunurdu. Çok kerâmetleri görüldü ve pek çok talebe yetiştirdi. Nice kimse ondan istifâde etti.
Allahü teâlânın izni ile, yanına gelenlerin gönüllerindeki düşünceleri anlar ve haber verirdi. Kimi zaman dostlarına ve sevdiklerine, ileride başlarına gelecek bâzı şeyleri haber verir, bâzân da çok uzak beldelerde meydana gelen hâdiseleri bildirirdi.

“O da aynı gün vefât eder”
Rivayete göre; Abdullah bin Muhammed, talebelerinden bâzısına; 
-Ben vefât ettikten uzun zaman sonra, kabrimin üzerine bir türbe yapılıp tamamlandığında, oğlum Ali’nin yakınlarına tâziyede, başsağlığı dileğinde bulununuz. Çünkü o da aynı günde vefât eder, dedi...
Nihâyet Abdullah bin Muhammed hazretleri 1567 (H.974) senesinde vefât etti. Yarım asra yakın bir zaman sonra, kabri üzerine türbe yapıldı. Bu türbenin tamamlandığı gün, Abdullah bin Muhammed bin Abdürrahmân’ın Ali ismindeki oğlu vefât etti.
O büyük zâtın yukarıdaki sözünü işitenler, Ali isimli bu zâtın vefâtının, babası tarafından kerâmet olarak kırk yedi sene evvel târihi ile birlikte bildirildiğini böylece anlamış oldular.
Tüm İçerikler