ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Tayyar Mehmed Paşa, Sultan Dördüncü Murad devri Osmanlı sadrâzamlarındandır. Nasuh Paşa kethüdâlığından yetişerek Bağdat Muhâsarasında Safevîler tarafından şehit edilen (1625) Uçar Mustafa Paşanın oğludur... “SABROLUNA SULTANIM!..” 
Tayyar Mehmed Paşa, çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, vezir pâyesiyle Diyarbakır Beylerbeyi oldu. Abaza isyânında, onunla berâber olmuş gibi görünerek Abaza’nın Kayseri Harbinde mağlup olmasını temin etti. Dördüncü Murad Hanın Bağdat Seferine çıktığı sırada Musul taraflarının muhâfazasıyla görevliydi. Sadrâzam Bayram Paşanın vefatıyla, orduya dâvet olunarak vezir-i âzam tâyin edildi. 
Sultan IV. Murad Han, 1638 senesi ekim ayında, daha önceden İran’ın işgal ettiği Bağdad Kalesini muhasara etti... Bir gün Dicle kenarında iken; “Bağdad’ı fethetmeden İmam-ı azam hazretlerinin türbesini ziyaret etmekten utanırım” diyordu. Her akşam siperleri geziyor ve askerin moralini takviye ediyordu. Hendekler dolmuş, kale duvarları birçok yerden yıkılmış olup yürüyüş zamanı geldiği halde yapılmıyordu...
Muhasaranın 37’nci günü Vezir-i azamı huzuruna çağırıp niçin nihai hücumun yapılmadığını sordu. Vezir-i azam Tayyar Mehmed Paşa tecrübeli bir devlet adamıydı. Padişahı sakinleştirecek sözler söyledi:
“Sultanım sabroluna... Sonunda şehir fetholunacak, taarruza az bir zaman vardır. Askeri acele ile kırdırmayalım...” 
Padişah tekrar;
“Senin namın, dilaverliğin ve şecaatin bu mudur? Tehirin manası nedir?” diye sorunca Vezir-i azam;
“Ben canımı Padişaha feda etmişim. Bu hakîr ölmekle bir şey olmaz. Allahü teâlâ kaleyi bize ihsan eylesin” dedi ve ertesi gün kaleye hücuma kalkışıldı... 

“YÜZ KALEYE DEĞERDİN!” 
Bazı kuleler ele geçirilerek bayrak dikildi. Tayyar Mehmed Paşa, ön saflarda yalın kılıç kahramanca çarpışarak askeri coşturuyordu... Kale düşmek üzereydi. O anda bir kurşun Tayyar Paşa’nın alnına isabet etti ve oracıkta şehit düştü... İmâm-ı azam hazretlerinin türbesi bahçesine defnedildi... (23 Aralık 1638)
Tedbirli, temkinli, cesur ve değerli bir kumandan olan Tayyar Mehmed Paşanın vefâtı, Sultan Dördüncü Murad’ı çok müteessir etmiş ve; “Ah Tayyar, Bağdat Kalesi gibi yüz kaleye değerdin. Allah taksirâtını af, Cennet’te rûhunu nûra gark eyleye” sözleriyle hakkında hayır duâ etmiştir...
Tüm İçerikler