ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Ebubekr Zerencerî, Maveraünnehir’de yaşamış olan evliyanın büyüklerindendir. 1118 (H. 512) senesinde Buhara’da vefat etti. Kıymetli nasihatleri vardır. Buyurdu ki: 
“Kim kendi nefsini, Firavun’un nefsinden daha hayırlı zannederse, kibirli olduğunu göstermiş olur.” İyi huylu olmaya sebep
“Geçmiş büyüklerin ahlâk ve yaşayışlarını inceleyen, kendi kusurlarını anlar ve büyüklerden geri kalma sebeplerini öğrenir. Eshâb-ı kirâmın, Selef-i sâlihînin, velîlerin hayat hikâyelerini okumak, iyi huylu olmaya sebep olur.”
“Kendinde bulunduğu zaman gizli kalmasını istediğin bir şeyi, başka birinde görürsen ifşâ etme.”
“Bir sarhoşla karşılaşırsan, ona buğzetme, kötü söyleme, çünkü, o duruma sen de düşebilirsin.”
“Size iki şey tavsiye ediyorum: Âlimlerle sohbet edin ve câhillerden uzaklaşın.”
“Cömertlik kadar güzel, cimrilik kadar çirkin bir huy bilmiyorum.”
“Söz öyle olmalı ki, tekrar etmeye lüzum kalmamalı, tesirini hemen göstermelidir.”
“Dostlar arasındaki ülfetin, yakınlığın kalkması, dünyâ sevgisindendir.”
Kendisinden nasîhat isteyen bir kimseye, “Dünyâ için hiçbir şeye kızma” buyurdu.

Sözlerin tesirli olması için!
Kendisine “Eski büyüklerin sözleri, bizim sözlerimizden daha tesirliydi. Bunun hikmeti nedir?” diye sordular. Cevâbında buyurdu ki: “Onlar, Allahü teâlânın rızâsı, İslâmiyetin izzeti, yükselmesi ve nefslerinden kurtulmaları için konuşurlardı. Biz ise nefsimiz için, dünyâlık ele geçirmek ve insanlar tarafından kabûl görmek için konuşuyoruz. Böyle olunca, elbette sözlerimiz kimseye tesir etmez.”

“Her sözünüz zabta geçer”
Bu mübarek zatın son sözleri şunlar oldu:
“Söz ve hareketlerinizin bir zerresini bile küçümsemeyin. Onların şer ve aldatma olmasından emin olmayın. Onların cevaplarını, sorgu günü olan kıyamet gününe bırakmayın. Allahü teâlâ her yaptığınızı bilir. Ağzınızdan çıkan her söz, hemen zabta geçer.”
Tüm İçerikler