ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Abbâd bin Abbâd, meşhûr hadîs âlimlerindendir. Tam ismi, “Abbâd bin Abbâd bin Habîb bin Mühelleb bin Ebî Sufre”dir. Künyesi “Ebû Muâviye”dir. “Atakî”, “Ezdî”, “Mühellebî” ve “Basrî” nisbetleri ile de tanınmaktadır. Doğum târihi kesin olarak bilinmemektedir. Hicrî 181 (m. 797) târihinde recep ayının 18’inde Bağdâd’da vefât etmiştir... Hadîs ilminde üstâd idi
Abbâd bin Abbâd, hadîs hâfızlarından olup, Basra’da yetişen meşhûr âlimlerdendir. Yüzbin hadîs-i şerîfi senetleri ile birlikte ezberlemiştir. Zamanının âlimleri arasında şerefli, üstün bir yeri vardı. Fazîlet sahibi, hadîs-i şerîf rivâyetinde sika, yani güvenilir bir kimseydi. Çok sayıda âlim, onu hadîste senet kabul etmişlerdir.
Ebû Cemre-i Dabi’î, Yunus bin Habbâb, Muhammed bin Amr, Avf el-A’rabî, Ebû Uyeyne’nin kölesi Vâsıl, Hişâm bin Urve, Âsım el-Ahvâl gibi birçok kimselerden ilim öğrenip, hadîs-i şerîf rivâyet etmiştir. Yahyâ bin Muîn, onun hakkında dedi ki: 
“O, hadîs rivâyetiyle meşhûr olan Hammâd bin Avvâm’dan daha güvenilir ve ondan daha çok hadîs-i şerîf rivâyet etmiştir.” Ahmed bin Hanbel, Küteybe, Müsedded, Yahyâ bin Muin, Ahmed bin Meni’, Hasen bin Arefe ve başkaları Ondan hadîs-i şerîf rivâyet etmiştir.

“Öyle bir zaman gelecek ki!..”
Vefat etmeden önce şöyle buyurdu:
“Yavrularım! Kalbinizde daima Allahü teâlâyı taşıyınız. Öyle bir zaman gelecek ki, İslamiyet ateşten bir gömlek olacak ve giyeni yakacaktır. Müslümanlar garib kalacaktır. Resulullah (sallalahü aleyhi ve sellem) efendimiz buyurdular ki; (İslamiyet garib, kimsesiz olarak başladı. Son zamanlarda, başladığı gibi garib olarak geri döner. Bu devirdeki garib Müslümanlara müjdeler olsun)” 
Sonra öyle bir hal aldı ki, sanki ona Cennetten bir şerbet içiriyorlardı. Gözlerinden iki damla yaş döküldü ve Kelime-i şehadet söyleyerek ruhunu teslim etti.
Tüm İçerikler