ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Asîl ve âlim bir âileye mensûb olan Ali Gâlib Vasfî Efendi, zamânının usûlüne göre birçok hocalardan ilim tahsîl etti. Aklî ve naklî ilimlerde yüksek dereceye ulaştı. Ayrıca, babasından tasavvuf dersleri alıp yetişti. Okuduğu hocalardan icâzet, diploma ve babasından hilâfet alan Ali Gâlib Vasfî Efendi, Nâzilli’de uzun seneler İslâm dîninin emir ve yasaklarını insanlara anlattı. Onların dünyâda ve âhirette saâdete kavuşmaları için gayret etti. 
“Hacca gitmeye niyet ettik!”
Ali Gâlib Vasfî Efendi, kırk dört sene müftülük vazîfesinde bulunup İslâmiyetin hükümlerini insanlara bildirdi. Fetvâları önce Resûlullah efendimize mâneviyât âleminde arz edip, Peygamber efendimizden aldıkları müsaade ve emir üzerine verdiğini söylerdi.
Bir gün oğluna; 
-Eşyâmızı hazırlayınız. Hicaz’a gitmeye niyet ettik, buyurdu. 
Memleketinin geleneklerine göre hacca gidecekleri îlân edildi. Şehrin dışında bir yerde halka ziyâfet verdi. Herkesle vedâlaştıktan sonra tam yola çıkmak üzereyken oğluna; 
-Oğlum eşyamızı topla. Hicaz’a gitmeyeceğiz, kasabaya döneceğiz, buyurdu. Oğlu Tevfik Efendi; 
-Aman babacığım nasıl olur. Kasaba halkına karşı bu şekilde yapmanız uygun olmaz, deyince; 
-Oğlum hayvanın yönünü kasabaya çevir. Halkın edeceği dedikoduya bakma, Zîrâ Resûlullah’ın emr-i şerîfleri bu yöndedir, buyurdu. 
Hep birlikte kasabaya geri döndüler. Çünkü Peygamber efendimizle mânevî olarak görüşmesinde cenâb-ı Hakk’a kavuşma zamânının geldiğini öğrenmişti. 

Nâzilli’de vefât etti...
Ali Gâlib Vasfî Efendi, 1801 (H.1216) senesinde Nâzilli’de vefât etti. Orada defnedildi. 
Ali Gâlib Vasfî Efendinin vefât ettiğinden haberi olmayan bir talebesi onu ziyâret için Nâzilli’ye geliyordu. Yoldan geçerken kasaba mezarlığının ortasında hocasının oturduğunu gördü. Yanına giderek elini öptü. Kabristandan ayrılıp kasabadaki dergâha uğradığı zaman durumdan haberdâr oldu...
Tüm İçerikler