ARA
İSLAM ALİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ

Fıkıh âlimlerinin büyüklerinden. İsmi, Abdülcebbâr bin Ahmed el-Mâzenderânî olup, lakabı Zeynüddîn’dir. Aslen Mâzenderân şehrindendir. Ahmed bin Muhammed el-Edvî gibi zamanının büyük âlimlerinden ilim öğrendi. Fıkıh ve diğer ilimlerde büyük âlim oldu. Bilhassa, fıkıh ilminin bir kolu olan ferâiz konusunda çok bilgi sahibiydi. Mâzenderân beldesinin müftîsi idi. Bir çok kimse kendisinin ilminden istifâde etmişlerdir. 500 (m. 1107) senesinde Mâzenderân’da vefât etti.

Vefât eden kimsenin kalan mal ve eşyasının, mirasçılarına ne şekilde taksim edileceğini bildiren ferâiz ilmine dâir, Abdülcebbâr el-Mâzenderânî hazretlerinin yazdığı el-Hülâsa fil-ferâiz isimli eseri meşhûrdur.

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

1) Mu’cem-ül-müellifîn cild-5, sh. 79

2) Hediyyet-ül-ârifîn cild-1, sh. 499

3) Keşf-üz-zünûn cild-1, sh. 720

4) Tabakât-üs-seniyye varak 274 b

5) Cevâhir-ül-mudiyye varak 83 a

ALFABETİK SIRA
HİCRÎ ASIRLAR