ARA
İSLAM ALİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ

Bursa’da yetişen evliyânın büyüklerinden. İsmi, Abdüllatîf bin Muhammed bin Ahmed’dir. Gazzî-zâde diye bilinir. Doğum târihi ve yeri bilinmemektedir. 1247 (m. 1831) senesinde Bursa’da vefât etti.

Gazzî-zâde Abdüllatîf Efendi, âlim ve Niyâzî-i Mısrî hazretlerinin yoluna mensûb velî bir zât idi. Bursa’da yetişti. Zamanının tanınmış âlimlerinden, özellikle dedesi İzzî-zâde Mustafa Nesîb Efendi’den okudu. Tahsilini tamamladıktan sonra, Halvetiyye yolunun edebini öğrendi. Daha sonra ilim âşıklarına yol göstermek ve eser yazmakla vaktini geçirdi. Celveti yolunu da, 1216 (m. 1801) senesinde vefât eden Şeyh Mustafa Efendi’den öğrendi.

Gazzî-zâde Abdüllatîf Efendi’nin yazmış olduğu eserlerinden ba’zıları şunlardır: 1- Temhîd-ül-makâmât, 2- Rûh-ül-Kuds, 3- Risâlet-üz-zînetü fil meslek-il-aliyye, 4- Andelib-ül-Uşşâk fis-semâi, 5- Risâlet-ül-ibârât vet-ta’bîr, 6- Risâlet-ül-cihâd 7- Kerâmât-ül-evliyâ, 8- Redd-üz-zenâdıka, 9- İrşâdü ehl-is-sülûk, 10- Mecmûat-ül-fevâik, 11-Mecâlis, 12- Tefsîr-ül-Fâtiha, 13-Fütûhât-ı kenz-i Kur’ân, 14-Menâkıb-ül-evliyâ, 15- Vakâyi-i Baba Paşa, 16- Tercümet-üz-zâhire 17-Dürret-ül-Beyzûri fî beyân-i mevlid-il-Mustafâ, 18- İhtisâr-ı fürûk-ı Hakla, 19-Pertev-i en var, 20- Hâşiye-i dürer, 21-Mergûb-üs-sâlikîn, 22- Nâsih ve mensûh, 23- Vâkıât, 24- El-Müntehâb min lügat-il-Arab. Eserlerinin bir kısmı Bursa’da Orhan Gazi Câmii’ndeki kütüphânededir.

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

1) Esmâ-ül-müellifîn cild-1, sh. 618

2) Mu’cem-ül-müellifîn cild-6, sh. 14

3) El-A’lâm cild-4, sh. 61

4) Osmanlı Müellifleri cild-1, sh. 138

5) İzâh-ül-meknûn cild-1, sh. 465, cild-2, sh. 435, 526

ALFABETİK SIRA
HİCRÎ ASIRLAR