BEY'-İ BÂTIL

 Sahih olmayan, yâni dînen bulunması lâzım gelen şartların hepsi veyâ bir kısmı bulunmayan alış veriş. (Bkz. Bâtıl)

www.ehlisunnetbuyukleri.com