Hatim duası
Sual: Kur’an-ı kerimi hatmettim. Evde okumam için örnek bir hatim duası bildirir misiniz?
CEVAP
Hatimden sonra, okunması şart olan belli dua yoktur. Herkes ihtiyacına göre dua eder. Hep aynı duayı okumak da uygun değildir. Ne istediğini şuurlu olarak bilmek gerekir. Ne istediğinin farkında olmadan dua etmek uygun olmaz. Belli şeyleri ezberleyip, şiir okur gibi dua etmek mekruhtur. Dua, uyanık kalb ile ve sessiz yapılmalı!

Mesela şöyle dua edilebilir:
Ya Rabbi, rıza-ı şerifin için okumuş olduğum Kur’an-ı kerimden hasıl olan ecir ve sevabı evvela, sevgili ve şerefli Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamın aziz, mübarek ve muazzez ruh-u şerifelerine,

Ve bütün Peygamberlerin (aleyhissalatû vesselam) aziz, mübarek ve muazzez ruh-u şerifelerine,

Ve bütün Eshab-ı kiramın, Ehl-i beyti nebevinin ve ezvac-ı tahiratın, hassaten Hazret-i Ebu Bekri Sıddıkın, Hazret-i Ömer-ül Farukun, Hazret-i Osman-ı Zinnureynin, Hazret-i Ali-yüI Mürtezanın ve Aşere-i mübeşşerenin, Eshab-ı Bedir’in ve Esbab-ı Uhud’un ve Biat-ı Rıdvanın ve Hazret-i Âişe-i Sıddıka validemizin ve Hazret-i Hadice-tül kübra validemizin ve Hazret-i Fatıma-tüz Zehra validemizin, sevgili Peygamberimizin mübarek annesi Hazret-i Âmine ve mübarek babası Hazret-i Abdullah’ın ve Hazret-i Hasan ve Hazret-i Hüseyin’in aziz, mübarek ve muazzez ruh-u şerifelerine,

Tabiin ve tebe-i tabiin, bütün müctehidlerin ve bütün müfessirlerin ve bütün âlimlerin ve salihlerin ve velilerin, turuk-i aliyyenin, sofiyye-i aliyyenin ve silsile-i aliyyenin ve hassaten İmam-ı a’zam Ebu Hanifenin, Seyyid Abdülkadir-i Geylaninin, İmam-ı Muhammed Gazalinin ve Ebu Bekri Sıddıkın ve Şah-ı Nakşibend Behaeddin-i Buhari, Ubeydullah-i Ahrar, İmam-ı Ahmed Rabbani, Muhammed Masum-i Faruki, Mazhar-i Can-ı Canan, Seyyid Abdullah-ı Dehlevi, Mevlana Halid-i Bağdadi, Seyyid Taha-yı Hakkari, Seyyid Fehim-i Arvasi, Seyyid Abdülhakim-i Arvasi ve Hüseyin Hilmi bin Said Efendinin aziz ve mübarek ruh-u şerifelerine ayrı ayrı hediye eyledim, vasıl eyle ya Rabbi!

Yine hasıl olan ecir ve sevabı; İmam-ı Malik, İmam-ı Şafii, İmam-ı Ahmed bin Hanbel, İmam-ı Ebu Yusuf, İmam-ı Muhammed Şeybani, İmam-ı Züfer, Ebu Mensur-ı Maturidi, Ebül-Hasen-i Eşari, Ahmed Rıfai, Seyyidet Nefise, Abdülvehhab-ı Şarani, Halid bin Zeyd Eba Eyyub El Ensari, Murad-ı Münzevi, Mehmed Emin Tokadi, Abdülfettah-ı Akri Bağdadi, Aziz Mahmud Hüdayi ve bütün Osmanlı Sultanlarının ve Türk Sultanlarının ve Selaheddin-i Eyyubi ve Timur Han'ın aziz ve mübarek ruh-u şerifelerine ayrı ayrı hediye eyledim, vasıl eyle ya Rabbi!

Anne, baba ve kardeşlerimizin, kayınpeder, kayınvalide ve bütün dedelerimizin, ninelerimizin, hala, teyze, amca, dayı ve sair akrabalarımızdan olup ahirete göç edenlerin ve diğer bütün ehl-i imanın ruhlarına ve Ehl-i sünnete hizmet edenlerin bütün geçmişlerinin ruhlarına hediye eyledim, vasıl eyle ya Rabbi! Âmin!

Ya Rabbi, günahlarımızı affet, kusurlarımızı bağışla, dualarımızı sevdiklerinin hürmetine kabul eyle!

Ya Rabbi, ahir ve akıbetimizi hayreyle! Son nefesimizde kelime-i tevhid söylememizi nasip eyle! Ölmüşlerimizi af ve mağfiret eyle!

Ya Rabbi, bizi şeytan ve düşman şerrinden ve nefs-i emmaremizin şerrinden muhafaza eyle! Evimize iyilikler, hayırlı ve bereketli rızıklar ihsan eyle! Ehl-i İslama selamet ihsan eyle! Din düşmanlarını kahr ve perişan eyle! Kâfirlerle cihad etmekte olan Müslümanlara imdad-ı ilahiyyen ile imdat eyle!

Ya Rabbi, hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva ihsan eyle!

Riyadan, nifaktan, şikaktan, her türlü hastalıktan, kazadan, beladan, tembellikten, acizlikten, zelil olmaktan, zulüm görmekten, azdıran zenginlik ve azdıran fakirlikten, şeytan ve nefsin şerrinden, düşman galebesinden, kötü huydan, bid’at işlemekten, dalalete düşmekten, ihlassız amelden, her çeşit günahtan, küfre girmekten, erzel-i ömürden, ölürken gelecek fitnelerden, dinimize, dünyamıza zarar verecek şeylerden bizleri koru!

Hakiki iman, güzel bir ahlak, şükredici bir kalb, zikredici bir dil, kaza ve kadere rıza gösteren hayırlı bir ömür, az yemek, az uyumak, az konuşmak, az gülmek ve çok hizmet etmeyi, kabir azabından ve ahiret dehşetinden kurtulmayı, ömür boyu rızana uygun iş yapmayı, şehit olarak ölmeyi ve son nefeste ehl-i sünnet itikadına uygun bir iman ve tevbe nasip eyle.

Ya Rabbi, kendi sevgini, sevdiklerinin sevgisini, sevgine kavuşturacak amellerin sevgisini nasip eyle! İlmimizi, ihlasımızı, kabiliyetimizi artır, muratlardan, muhlaslardan olmamızı nasip eyle, cömert ve isar sahibi kullarından eyle.

Ana babamıza ve evlatlarımıza ve akraba ve ahbabımıza ve bütün din kardeşlerimize hayırlı ömürler ve güzel huy, akl-ı selim ve sıhhat ve afiyet rüşdü hidayet ve istikamet ihsan eyle ya Rabbi! Âmin.

Velhamdü lillahi Rabbilâlemin. Allahümme salli ala..., Allahümme barik ala..., Allahümme Rabbena atina...

Sübhane Rabbike Rabbilizzeti amma yasıfun ve selamün alelmürselin velhamdü-lillahi Rabbilâlemin.
Abdestsiz ve hayzlı iken
Allah olmayanlara da versin
Allah razı olsun
Bazı duaların manaları
Beddua etmeyin
Besmele çekilen yerler
Besmelenin fazileti
Bir dileği olanlar ne yapmalı
Cin mektubu nedir
Cuma günü ve gecesi ne okumalı
Dert ve borçtan kurtulmak için
Doğumdan sonra korku için
Doğumun rahat ve kolay olması için
Dua âyetleri
Dua eden sevgili kuldur
Dua ederken evliyayı vesile etmek
Dua ederken göğe bakmak
Dua niçin kabul olmaz
Dua okumakla fakirlikten kurtulmak
Dua, ölü-diri herkese fayda verir
Duaların efdali
Duanın kabul olması için
Duanın makbul olduğu zamanlar
Duanın önemi
Duayla ilgili sual cevaplar
En kıymetli tesbih nedir
Eshab-ı Kehfin isimleri
Eve girip çıkarken
Gayrimüslimlere dua
Gece gündüz duaları ne zamana kadar
Gıyaben dua çok kıymetlidir
Günah işlenen yerde zikir ve tesbih
Hastalık için dua
Hatim duası
Hayırlısı olur inşallah
Helaya girerken çıkarken
Her dua kabul olur
Her gün okunacak dualar
Her gün tesbih, dua okumak
Hürmetine diye dua etmek
İlaçların en iyisi
İman ve dinde sebat duaları
İmtihana girerken
İnşaallah demenin önemi
İsm-i a’zam duası
İstiğfar etmek ile istiğfar okumak
Kâbe'yi görünce dua
Kabir ziyaretinde hangi dualar
Karabasan için dua
Kayıp duası
Kenz-ül arş duası
Kırk defa kabul olmuş hac sevabı
Kırk günün önemi nedir
Kimlerin duası makbuldür
Korku ve belalardan kurtulmak için
Müslümanlara dua etmek
Rabbim bizi esirge
Resulullah efendimizin duaları
Ruhi hastalık ve büyüden korunmak için
Sessiz dua ve zikir olur mu?
Sıkıntıdan kurtulmak için
Silsile-i aliyye büyüklerinin isimleri
Şehid olarak ölmek
Şehitlik derecesine kavuşturan dua
Unuttuğunu hatırlamak için
Uykudan uyanınca
Ümmü sıbyan hastalığı
Vasıtalara binerken okunacak dua
Yağmur duası
Yatarken okunacak dualar
Yatarken zikir çekilir
Yemek ve şükür duası
Yılbaşı duası
Yıldırım ve şimşek çakması
Yolculuğa çıkarken ne okumalı
Zehirli hayvan sokması ve dua